Home / Nieuws / Overgangsregeling procedures AP tot startdatum AVG
woensdag 07 februari 2018

Overgangsregeling procedures AP tot startdatum AVG

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei heeft de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een overgangsregeling aangekondigd vanuit de huidige wetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), die dus zal vervallen). De overgangsregeling betreft de afhandeling van verzoeken om een voorafgaand onderzoek en het goedkeuren van nieuwe gedragscodes. Een overzicht van de belangrijkste punten ervan.

Voorafgaand onderzoek
Onder de Wbp is voor bepaalde soorten verwerkingen nog een voorafgaand onderzoek door de AP vereist. Voor de meldingen die leiden tot een voorafgaand onderzoek geldt tot 25 mei 2018 dat de AP in geval van een tussen nu en 27 april 2018 ingediend verzoek van geval tot geval zal bekijken hoe de melding het beste te behandelen.
Vanaf 27 april neemt de AP geen verzoeken om een voorafgaand onderzoek meer in behandeling. De AP kan het verzoek dan niet meer tijdig afhandelen.
Besluiten die de AP in het kader van een voorafgaand onderzoek in het verleden heeft genomen blijven ook na 25 mei 2018 geldig, tenzij de verwerking wijzigt.
De AVG kent geen voorafgaand onderzoek meer. Vanaf 25 mei zijn organisaties onder de AVG verplicht een gegevensverwerkingseffectbeoordeling (data protection impact assessment, DPIA) uit te voeren als verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Een voorafgaande raadpleging van de AP kan wel nodig zijn.

Gedragscodes
Een branche of sector kan een gedragscode opstellen om de algemene normen uit de AVG concreter te maken. Een organisatie kan aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode om te onderschrijven dat de vereisten in de AVG worden nageleefd. Vanaf 25 mei gelden voor gedragscodes de normen uit de AVG.
De AP brengt op verzoek advies uit over de vraag of een ontwerp-gedragscode overeenkomt met de AVG. Als de gedragscode voldoende passende waarborgen biedt, zal de AP de code goedkeuren. Ook voor 25 mei 2018 kan al een gedragscode worden voorgelegd op grond van de AVG. De AP neemt over deze gedragscodes na 25 mei 2018 een besluit.

Vervallen meldplicht verwerking persoonsgegevens
Met de AVG vervalt de meldplicht. De AP maakte al eerder bekend dat organisaties in de praktijk geen melding meer hoeven te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Alleen als er sprake is van een gegevensverwerking waarvoor een voorafgaand onderzoek moet worden aangevraagd (zie hierboven), blijft een melding verplicht.

Meer informatie: zie volledig persbericht AP