Home / Internetconsultatie over Wet invoering betaling ouderschapsverlof
donderdag 30 april 2020

Internetconsultatie over Wet invoering betaling ouderschapsverlof

Het wetsvoorstel invoering betaling ouderschapsverlof  is voor de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.

De Nederlandse wetgeving voldoet voor het grootste gedeelte al aan deze Europese richtlijn, maar op een aantal punten nog niet. De Europese richtlijn voorziet onder andere in het recht van werknemers op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Op dit moment is dit in Nederland nog onbetaald. Wel zijn op cao- of bedrijfsniveau afspraken gemaakt over betaling gedurende ouderschapsverlof. Circa 25% van de werknemers die onder een cao vallen, krijgt het loon dan ook gedeeltelijk doorbetaald.

De betaling van (een deel van) het ouderschapsverlof wordt met dit wetsvoorstel geregeld: werknemers krijgen volgens het voorstel gedurende het eerste jaar na de geboorte recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Het betalingsniveau is vastgesteld op 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximum dagloon. Het gaat om een uitkering door het UWV, waarvoor de aanvraag wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever. De werkgever kan hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier indienen. De uitkering voor het ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden aangevraagd.

Het resterende ouderschapsverlof (17 weken) kan nog steeds worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind, maar blijft onbetaald.

Tevens worden het geboorteverlof en de Wet flexibel werken (Wfw) op onderdelen aangepast. Directeuren-grootaandeelhouders en werknemers die huishoudelijke arbeid verrichten krijgen recht op een uitkering tijdens de vijf weken van het aanvullend geboorteverlof. De uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de arbeidsduur. De wijziging van de Wfw strekt ertoe dat werknemers die werkzaam zijn in een bedrijf met minder dan tien werknemers en kinderen hebben die jonger zijn dan 8 jaar of die mantelzorger zijn, in ieder geval een verzoek kunnen doen voor aanpassing van hun overeengekomen arbeidsduur, werktijd of werkplaats.

Het voorstel is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/wetinvoeringbetalingouderschapsverlof. Op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel en de toelichting daarop kan worden gereageerd tot en met 24 mei 2020. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 2 augustus 2022.

0 reacties