woensdag 30 september 2020

NOW-3 en wijzigingen in NOW-1 en -2

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer nader ingelicht over de NOW-3, en over een aantal wijzigingen in NOW-1 en -2.

In de Kamerbrief van 28 augustus was al de verlenging van de noodmaatregelen aangekondigd via het zogenoemde steun- en herstelpakket. De Tweede Kamer heeft daar op 29 september 2020 mee ingestemd. Onderdeel van het pakket is verlenging van de NOW, de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, met negen maanden. Met de Kamerbrief van 30 september 2020 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de precieze voorwaarden van de NOW-3 en over een aantal wijzigingen in de NOW-1 en 2. Voor het overgrote deel waren deze al bekend gemaakt op 28 augustus, zie het nieuwsbericht van 31 augustus.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten uit de Kamerbrief, waarin de minister ook aangeeft dat hij hoopt de definitieve regeling van de NOW-3 binnen twee weken te kunnen publiceren.

Ander nieuws is dat vanwege de landelijke coronamaatregelen die 28 september door het kabinet zijn aangekondigd, de beperkte vermogenstoets in de Tozo die per 1 oktober in zou gaan, wordt uitgesteld tot 1 april 2021.

Doel van de NOW en hoogte van de subsidie
Voortzetting van de NOW biedt werkgevers en het personeel dat bij hen in dienst is, voor langere tijd zekerheid over de tegemoetkoming in de loonkosten die zij kunnen verwachten. De NOW-3 biedt wel ruimte aan werkgevers om de onderneming te herstructureren waar dat nodig is vanwege de langdurige veranderingen in de economie. Werkgevers krijgen de mogelijkheid geboden de loonsom enigszins te laten dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. De reden van de daling van de loonsom, natuurlijk verloop, door een loonsverlaging in overeenstemming met werknemers of ontslag, is daarbij niet relevant.

Het vergoedingspercentage wordt stapsgewijs verlaagd om bedrijven ook op die manier te stimuleren zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.
• In de derde tranche* (1 oktober – 31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, en kan de loonsom met 10% dalen zonder dat er gekort wordt.
• In de vierde tranche (1 januari – 31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%, met een loonsomvrijstelling van 15%.
• In de vijfde tranche (1 april – 30 juni 2021) gaat het om maximaal 60% van de loonsom met een loonsomvrijstelling van 20%.

Korting op de subsidie vindt alleen plaats met het gedeelte dat de loonsom meer daalt dan het vrijstellingspercentage.

De maximering van het loon dat voor subsidiëring in aanmerking komt, nu twee maal het maximum dagloon (€ 9.691 per maand), gaat in de vijfde tranche (vanaf 1 april 2021) naar eenmaal het maximumdagloon (nu € 4.845 per maand; de bedragen voor het maximumdagloon worden per 1 januari 2020 geïndexeerd).

Voorwaarden verbonden aan NOW
De kortingen die golden binnen de NOW-1 en -2 bij een aanvraag tot ontslag om bedrijfseconomische omstandigheden, vervallen in de NOW-3. Het gaat zowel om de 5% korting als geen overeenstemming met vakbonden is bereikt bij grote ontslagen als om de korting op de subsidie met de loonsom van werknemers voor wie om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning is aangevraagd.

Wel wordt in de NOW-3 een inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van werknemers voor wie tijdens het subsidietijdvak om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning wordt aangevraagd. De van werk-naar-werkbegeleiding kan bestaan uit bestaan uit scholing, instrumenten en voorzieningen. De werkgever is verplicht om contact op te nemen met UWV via de UWV-telefoon NOW, als die gedurende het subsidietijdvak voor een of meerdere werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV. Werkgevers die dit nalaten, zullen met 5% op de subsidie gekort worden.

De eis dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, blijft bestaan. In de eerste, tweede en derde tranche geldt dit voor 2020, maar voor de vierde en vijfde tranche van de NOW-3 geldt dit voor 2021.

Bepaling omzetdaling en loonsom
Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor subsidie blijft 20% in de derde tranche, maar gaat omhoog naar 30% in de vierde en vijfde tranche.

De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Indien er aanspraak wordt gemaakt op de NOW-subsidie in opeenvolgende tranches, is er geen keuze mogelijk, maar dienen de omzetperiodes op elkaar aan te sluiten.

De voorschotten van alle drie de tranches van de NOW-3 zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Als die in de polisadministratie van het UWV ontbreekt, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

Aanvraag, voorschotverlening en vaststelling subsidie
Streven is de aanvraag voor de derde tranche, 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, mogelijk te maken van 16 november tot 13 december 2020. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021. Na het toekennen van de subsidie, zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen. De maximale beslistermijn is 13 weken, maar gestreefd wordt naar betaling van het eerste voorschot binnen 2 à 4 weken.

Aanvragen voor de definitieve vaststelling van de subsidies over alle drie de tranches moeten apart worden gedaan, maar zijn pas mogelijk vanaf 1 september 2021. Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog. Aanvraag moet worden gedaan binnen 24 weken, of 38 weken als een accountantsverklaring vereist is.

Vaststellingsproces NOW-1
Werkgevers kunnen vanaf 7 oktober 2020 voor de NOW-1 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Bij een voorschot vanaf € 100.000 of een definitieve subsidie vanaf € 125.000 is accountantsverklaring nodig. Ondernemingen hebben een derdenverklaring nodig bij een voorschot boven de € 20.000 of een subsidie boven de € 25.000. Een derdenverklaring kan door een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder, brancheorganisatie of accountant afgegeven worden. Zie verder het nieuwsbericht van 9 september 2020.

Aanpassingen in de NOW-1 en -2
Herstelmogelijkheid aanvraag op werkmaatschappijniveau
Bedrijven die onderdeel zijn van een groep en op werkmaatschappijniveau een NOW-subsidie willen ontvangen, mogen op het moment van de vaststellingsaanvraag alsnog voldoen aan de voorwaarden die gelden voor subsidievaststelling op het niveau van de werkmaatschappij.

Schrappen verplichting om documenten mee te sturen als bewijs voor omzetdaling
Werkgevers hoeven bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie in beginsel geen documenten mee te sturen als bewijs voor de opgegeven omzetdaling, of het voldoen aan de voorwaarden die zijn verbonden aan een aanvraag op werkmaatschappijniveau. De documenten kunnen wel opgevraagd worden als er nader onderzoek wordt gedaan.

Aanpassen vervaldatum regeling NOW-1
Zowel de termijnen voor de vaststellingsaanvraag, als de beslistermijn voor het UWV (52 weken), gaan pas vanaf 7 oktober 2020 lopen, in plaats van direct na afloop van het gekozen omzettijdvak.

Verduidelijking ten aanzien van het dividendverbod
De bepalingen die het verbod regelen op het uitkeren van dividend en bonussen bevatten een verwijzing naar de jaarvergadering, waarin de jaarrekening van 2020 werd vastgesteld. Volgens minister Koolmees was de bedoeling van de verwijzing om duidelijk te maken dat het verbod alleen zag op het jaar 2020 en niet op 2021, maar wekt de verwijzing de suggestie dat werkgevers hun dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen kunnen opsparen en vlak na de jaarvergadering alsnog kunnen uitkeren over 2020. Dit is in strijd met het doel van de betreffende bepalingen: namelijk geen dividend en bonussen voor de directie laten uitkeren en eigen aandelen laten inkopen over 2020. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, wordt de oorspronkelijk als verduidelijking bedoelde zinsnede geschrapt .

AWVN vindt…
AWVN begrijpt het doel van de desbetreffende bepalingen, en heeft al vier maanden geleden om verduidelijking gevraagd. Wellicht zijn er bedrijven die al toezeggingen hebben gedaan op grond van de tekst van de regeling op dit punt. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid geeft het dan geen pas om met terugwerkende kracht een voorwaarde voor het verlenen van de NOW-subsidie aan te passen.

*Er wordt voortgebouwd op de eerdere tranches van de NOW-1 en -2. Zodoende spreken we in de NOW-3 dus van de derde, vierde en vijfde tranche.

0 reacties