vrijdag 29 mei 2020

De NOW 2 op hoofdlijnen

Het Noodpakket 2.0 bevat op verschillende punten wijzigingen ten opzichte van het eerste noodpakket. Onderstaande informatie is gebaseerd op de brieven die de betrokken ministers op woensdag 20 mei, donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei 2020 naar de Tweede Kamer zonden. We belichten met name de wijzigingen. Hier vindt u de reactie van AWVN op het tweede noodpakket

Webinar van AWVN-jurist Marco Veenstra op 27 mei 2020 over de NOW 2
De presentatie die Marco Veenstra tijdens dit webinar geeft, kunt u hier downloaden. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei heeft de Rijksoverheid nieuwe informatie gepubliceerd. Deze is in de presentatie verwerkt. Het webinar was echter al eerder uitgezonden.
Let op! Het webinar is daarom niet meer actueel! Zodra we alle informatie van de Rijksoverheid hebben, plannen we een nieuw webinar. Deze wordt aangekondigd via de nieuwsbrief van AWVN. Meld u hier aan voor de AWVN-nieuwsbrief of andere nieuwsbrieven van AWVN. 

NOW 2 met nieuwe voorwaarden
Belangrijk onderdeel van het steunpakket is een tweede versie van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Hiervoor wordt 12,8 miljard euro beschikbaar gesteld. De eerste tranche van de NOW zal ook nog op onderdelen worden aangepast. Ook daarover stuurde minister Koolmees op 20 mei een brief naar de Tweede Kamer.

Aanvraagtijdvak, periode omzetdaling en referentiemaand
Gestreefd wordt naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september kan worden aangevraagd.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar. Het tweede tijdvak volgt verder de systematiek van het eerste tijdvak, dat wil zeggen dat werkgevers die ten minste 20% omzetverlies verwachten, een aanvraag kunnen indienen bij het UWV. Aangezien de omzetdaling nu wordt vastgesteld over een viermaandsperiode, is de referentieperiode voor de omzetdaling in de NOW 2 een derde van de jaaromzet van 2019. Het UWV keert het voorschot, 80% van de aangevraagde subsidie, in twee betalingen uit.

Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.
Voor zowel de NOW 1 als de NOW 2 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. De NOW-subsidie zelf telt niet mee als omzet.

Korting bij aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag
In de NOW 1 wordt de subsidie gekort als er voor werknemers in de periode maart tot en met mei 2020 een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen bij het UWV wordt aangevraagd. Deze korting bedraag 150% van de loonsom van de betrokken werknemers.

In de NOW 2 blijft de korting gehandhaafd, maar hij wordt verlaagd. Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend.

Op 28 mei 2020 is een extra bepaling bekendgemaakt die als doel heeft om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers moet er een akkoord over de ontslagaanvraag zijn bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Dit is een akkoord, zoals bedoeld in artikel 2 van de Ontslagregeling. Dat betekent dat er overeenstemming moet zijn over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen.

Dit gaat verder dan de Wet melding collectief ontslag (WMCO), die alleen inspanningsverplichting kent om tot een akkoord te komen, maar geen resultaatverplichting. Als het partijen niet lukt om tot een akkoord te komen, kunnen zij gezamenlijk mediation aanvragen bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van 5% op het totale subsidiebedrag. Voordat deze korting wordt toegepast, wordt de subsidie eerst gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van werknemers voor wie ontslag is aangevraagd.

De verplichtingen uit de WMCO blijven onverlet van kracht. Dit geldt voor ontslagaanvragen voor 20 of meer personen in één UWV-regio.
Aanvullend krijgt de werkgever de verplichting opgelegd om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij het UWV. Deze periode kunnen deze partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.
De aanvullende subsidievoorwaarden zullen gelden voor WMCO-meldingen die worden gedaan vanaf 29 mei 2020. Dit is de datum waarop bekend is gemaakt op welke manier invulling wordt gegeven aan de aanvullende bepalingen in de NOW.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
Gelijk aan de regeling in de NOW 1 voor concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de nieuwe regeling, moeten bedrijven voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren aan het bestuur of de directie van het bedrijf of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard. Toekenning van bonussen aan overige personeelsleden is wel toegestaan.

Scholing
Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket Nederland leert door. Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Dat betreft naast werknemers in getroffen sectoren ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot eind 2020. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt.
Voor dit pakket wordt een bedrag van € 50 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld.

Loonsombepaling voor seizoenswerk
Dat het kabinet bij de verlenging van de NOW kiest voor de maand maart (peildatum 15 mei) als referentieloonsom, kan al uitkomst bieden voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart hebben opgeschaald. Als zij in maart een hogere loonsom hadden dan in januari, zal deze aanpassing voor het tweede tijdvak tot een hogere subsidie leiden. Daarnaast wordt ook de NOW 1 aangepast.
Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 gehanteerd als deze hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Deze wordt daarbij wel gemaximeerd op driemaal de loonsom van maart. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan ondernemingen die in de winterperiode veel minder personeel in dienst hebben dan in het voorjaar. Dat zijn met name seizoensbedrijven, maar deze aanpassing geldt voor alle werkgevers.
De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden.

Opslag
De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten, in de NOW 1 30%, wordt in de NOW 2 verhoogd naar 40%.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB
Er komt een pakket aan maatregelen ten behoeve van het hardst geraakte MKB, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten blijft.
Deze bedrijven krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming in hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor vier maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Voor deze regeling wordt het budgettair beslag geraamd op ca. €1 miljard. Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. De Tozo wordt eenmalig met vier maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 30 september. Daarbij gaat het zowel om de bijstand voor levensonderhoud, als om de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.
De nieuwe ‘Tozo 2’-regeling zal wel een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.
De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen zal voor zelfstandig ondernemers beschikbaar blijven in Tozo 2. Zelfstandige ondernemers kunnen een rentedragende lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal €10.157. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, hebben nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag.

Start-ups
In het eerste noodpakket is een aantal maatregelen opgenomen voor steun aan bedrijven. Een van de maatregelen is de corona-overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven. Vanwege het grote aantal ingediende aanvragen en de inschatting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), dat het aantal de komende maanden verder stijgt, heeft het kabinet besloten om voor de komende vier maanden een tweede tranche van €200 miljoen aan leningen voor de COL beschikbaar te stellen, zodat de ROM’s de aanvragen die aan de criteria voldoen kunnen honoreren.

Financieringsinstrumenten
Er is ook generieke liquiditeitssteun via de corona garantie-instrumenten beschikbaar voor bedrijven. De verruimde garantie-instrumenten BMKB-C en GOC vanuit het eerste noodpakket worden gecontinueerd. Hiervoor is het garantiebudget opgehoogd. Voor de BMKB en BMKB-C samen is dit € 1,5 miljard en voor de GO en de GO-C samen is € 10 miljard.

Uitstel van betaling van belastingschulden
Het kabinet constateert dat ondernemers in veel sectoren onverminderd betalingsproblemen ondervinden. Daarom verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling kunnen aanmelden van 19 juni naar 1 oktober 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen.

contact

Stel Marco een vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
0 reacties