Home / Notificatieplicht voor werkzaamheden in Nederland
woensdag 18 december 2019

Notificatieplicht voor werkzaamheden in Nederland

Per 1 maart 2020 komt er een online meldloket voor buitenlandse werkgevers die met hun eigen werknemers tijdelijk in Nederland werkzaamheden komen verrichten. Dit wordt de notificatieplicht genoemd, die gebaseerd is op de Europese handhavingsrichtlijn en in Nederland is opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Zowel de buitenlandse dienstverrichter (de uitzendende werkgever) als de Nederlandse dienstontvanger (de ontvangende partij) krijgen verplichtingen. Bij het niet naleven van deze verplichtingen kunnen boetes worden opgelegd. Het boetebesluit wordt in 2020 gepubliceerd.

Alle grensoverschrijdende werkzaamheden kunnen onder de notificatieverplichting vallen. Het kan aannemen van werk, uitzendarbeid of intraconcern-uitzendingen betreffen. De notificatieplicht gaat ook gelden voor zelfstandigen.

Het notificeren houdt in dat een dienstverrichter in een EU-lidstaat vooraf (dus voordat de werkzaamheden in Nederland aanvangen) via een online meldloket een melding moet doen. Aangegeven moet worden welke werkzaamheden in Nederland uitgevoerd worden, waar dit gebeurt en bij welke dienstontvanger in Nederland, hoe lang de werkzaamheden zullen duren en welke werknemers daarbij gedetacheerd worden. De gegevens van het meldloket zullen gebruikt worden door de Inspectie SZW voor controle op naleving van de arbeidsvoorwaarden in Nederland.

Voor dienstverrichters in de grensstreek met ten hoogste negen werknemers in dienst komt een beperktere notificatieplicht.

Een aantal sectoren is uitgezonderd van de notificatieverplichting. Dit betreft met name sectoren gericht op transport over de weg, het spoor of door de lucht. Echter, voor transport over de weg geldt de uitzondering alleen wanneer goederen vervoerd worden door Nederland en niet in Nederland worden geladen of gelost. Wordt wel in Nederland geladen of gelost, dan geldt ook daarbij een notificatieplicht. In de artikelsgewijze Memorie van Toelichting wordt hierbij opgemerkt dat een melding in de vorm van een jaarmelding zou kunnen worden gedaan.

Ook zijn bepaalde ‘incidentele’ werkzaamheden uitgezonderd van notificatie, zoals zakelijke besprekingen, assemblage, dringend onderhoud of reparatie. Wel zijn hieraan speciale voorwaarden verbonden, verband houdend met de aard en de duur van de werkzaamheden.

N.B.1 Een dergelijke notificatieverplichting bestaat nu al voor detacheringen naar andere EU-lidstaten.
N.B.2 De notificatieverplichting gaat ook gelden voor buitenlandse zelfstandigen die in Nederland in bepaalde risicosectoren gaan werken.
N.B.3 Per 1 februari 2020 is het meldloket beschikbaar. Op dat moment zal duidelijk zijn welke specifieke verplichtingen aan de orde zijn.

Commentaar AWVN
De notificatieverplichting bevat veel verplichtingen waardoor grensoverschrijdende werkzaamheden aanzienlijk bemoeilijkt kunnen worden. Nederland heeft ervoor gekozen om niet alleen de buitenlandse dienstverrichter verplichtingen op te leggen, maar ook de Nederlandse dienstontvanger. Beiden zijn beboetbaar wanneer verplichtingen niet worden nageleefd. Vreemd genoeg heeft Nederland er ook voor gekozen om buitenlandse zelfstandigen te verplichten om te notificeren, terwijl de richtlijn enkel bedoeld is voor werknemers. De vraag is dan ook of deze verplichting voor zelfstandigen standhoudt.

AWVN is van mening dat de notificatie enkel van toepassing zou moeten zijn op bepaalde sectoren, zoals de bouw en bij uitzendarbeid. Om het hele Nederlandse bedrijfsleven hiermee te belasten, wordt onnodig het grensoverschrijdend verkeer belemmerd.
Wilt u meer weten over de notificatieverplichtingen, of de werkzaamheden van uw bedrijf eventueel uitgezonderd worden en hoe u aan de verplichtingen moet voldoen, neem dan contact op met Ruud Blaakman, blaakman@awvn.nl telefoonnummer 06 2264 2739.

0 reacties