maandag 01 juni 2020

Nederland leert door, voor betere baankansen na corona

Een werkgever die in aanmerking wil komen voor subsidie uit de tweede noodmaatregel NOW 2, moet bij- of omscholing bij werknemers stimuleren. Hiervoor heeft het kabinet €50 miljoen beschikbaar gesteld binnen het crisispakket Nederland leert door. Werkenden kunnen hierdoor gebruikmaken van online scholing en ontwikkeladviezen inwinnen. Lees hieronder wat Nederland leert door inhoudt.

Het crisispakket beoogt mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk moeten maken. Daarbij gaat het, naast werknemers in getroffen sectoren, ook om flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. Op drie manieren wil Nederland leert door hen ondersteunen in die transitie:

  • Online scholingsmogelijkheden ter bevordering van behoud of verbetering van de arbeidsmarktpositie. Hiertoe stellen opleiders online scholingsaanbod beschikbaar voor de doelgroep. De opleider vraagt hiervoor per deelnemer subsidie aan. Arbeidsmarktrelevantie vormt hierbij een belangrijke voorwaarde: het aanbod moet zijn gericht op sectoren waar nu dringend behoefte is aan extra mensen.
  • Met een ontwikkeladvies van gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen werkenden zich oriënteren op hun kansen op de arbeidsmarkt en zo aan de slag gaan met hun duurzame inzetbaarheid.
  • De overheid zet samen met partijen die betrokken zijn bij een leven lang ontwikkelen – onder andere werkgevers, vakbonden, O&O-fondsen – een campagne op om de bekendheid van dit crisispakket te vergroten. Deze partijen wordt gevraagd de mogelijkheden voor scholing en ontwikkeladvies actief onder de aandacht te brengen bij degenen die dit nu hard nodig hebben.

Nederland leert door heeft een looptijd van juli tot eind 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel aan de uitwerking van dit crisispakket in de vorm van een subsidieregeling.
Wilt u meer informatie over dit crisispakket? Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn, tel. 070 850 86 05.

Hier vindt u meer informatie over Tiptrack, de AWVN-tool waarin ook scholing en ontwikkeling van medewerkers een belangrijke plek inneemt.

Alles wat u als werkgever moet weten over het tweede noodpakket vindt u op onze informatiepagina.

0 reacties