vrijdag 16 maart 2018

Kamer neemt Uitvoeringswet AVG aan

De Tweede Kamer heeft op 13 maart de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verschilt in de basis niet veel van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Wel krijgen werkgevers die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Die moeten zij vertalen naar hun eigen, specifieke situatie.

De Uitvoeringswet geeft nog een beperkte invulling aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 2016 van kracht is en per 25 mei de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) definitief vervangt. In de Uitvoeringswet wordt vooral de positie van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingevuld, maar ook enkele aspecten die het werkgeverschap aangaan.

Het meest relevante onderwerp daarbij is de verhouding tussen werkgevers en hun arbeidsongeschikte werknemers binnen de driehoeksverhouding met een ARBO-dienst, zorgverleners en verzekeraars (art. 30 UAVG). Het uitgangspunt voor de Uitvoeringswet was ‘beleidsneutraal’ de bestaande regels uit de Wbp over te nemen. Met enkele amendementen zijn mede op aangeven van VNO-NCW en MKB Nederland verbeteringen aangebracht. Zo is geborgd dat de AP bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het midden- en kleinbedrijf en bijkomende administratieve lasten. Ook heeft de Kamer ‘hulpvaardig toezicht’ bepleit: de normen uit de wet zijn vaag en bedrijven worstelen nog met de implementatie van de complexe wet. In plaats van beboeten moet hulp vanuit de autoriteit voorop staan.

Basisbeginselen veranderen niet

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid gaat zorgen inventariseren die tijdens de behandeling niet werden weggenomen en zal binnen een half jaar met oplossingen komen. Daarbij gaat het onder meer om het wettelijk mogelijk maken van cross-sectorale uitwisseling van fraudegegevens via zwarte lijsten. Dit is nu alleen bínnen een sector mogelijk. Ook kijkt het ministerie naar het knelpunt voor werkgevers tussen de re-integratieplicht en het niet mogen verwerken van daarvoor relevante informatie van werknemers. Een ander punt betreft het wettelijk mogelijk maken van testen op alcohol- drugs-, en versuffend medicijngebruik in situaties waar dat nodig is. Tot slot wil het ministerie onderzoeken hoe uitvoeringslasten voor met name mkb-ondernemers kunnen worden beperkt.

Hoewel de AVG nieuwe elementen bevat en hier en daar andere accenten legt, constateert het ministerie dat de basisbeginselen voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, zoals verankerd in de huidige Wbp, niet wijzigen. Voor bedrijven en organisaties die al voldoen aan de eisen die op grond van de Wbp gelden, en die ook zelf goed inzicht hebben in hun eigen informatiestromen, betekent het nieuwe AVG-regime geen aardverschuiving.

De Autoriteit Persoonsgegevens zal volgens het ministerie in het eerste jaar dat de AVG van kracht is vooral voorlichten en bijsturen. Met de open normen in de verordening ligt het niet voor de hand dat de autoriteit direct hoge boetes gaat opleggen aan welwillende bedrijven en organisaties.

Werk aan de winkel

Ondanks deze geruststellende geluiden is er, los van het nodige ‘achterstallig onderhoud’, voor veel organisaties werk aan de winkel. De AVG bevat een uitbreiding van rechten van personen wier gegevens worden verwerkt (‘betrokkenen’). Dat betekent meer verplichtingen voor degenen die de gegevens verwerken (‘verwerkingsverantwoordelijken’). Daarnaast staan in de AVG nieuwe verplichtingen voor verwerkingsverantwoordelijken. Vooral de verantwoordingsplicht, die onder meer tot uiting komt in het opzetten van een register van de gegevensverwerking, en het transparantievereiste, concreet gemaakt door eisen aan de informatieverstrekking aan betrokkenen, vragen om uitwerking. Aangezien de AVG vooral open, vrij abstracte normen heeft, en de manier waarop organisaties persoonsgegevens verwerken nogal kan verschillen, is de invoering veelal maatwerk.

Wat kan AWVN voor u betekenen?

AWVN kan u op verschillende manieren ondersteunen in de voorbereiding op de nieuwe privacywetgeving. Zo geven wij op dinsdag 10 april de eendaagse cursus Privacy en werk. Op dinsdag 24 april verzorgt AWVN-advocaat Astrid Zuidinga een praktijkochtend waarin zij praktische tips en handvatten geeft ter voorbereiding op de AVG.

Relevante informatie over de AVG voor werkgevers hebben wij hier bij elkaar gezet.

Met specifieke juridische vragen op het gebied van HR en privacy kunt u bij het AWVN-advocatenteam terecht.

Ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is uitgebreide informatie te vinden over de AVG.

0 reacties