woensdag 25 november 2020

Internetconsultatie wetsvoorstel Wet werken waar je wilt

Tot 18 december 2020 kan iedereen via een internetconsultatie z’n mening geven over het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’.

Sinds de regering mensen opriep om zoveel in verband met corona mogelijk thuis te werken, is het aantal thuiswerkers gestegen naar zo’n 50%. Daarbij is het percentage werknemers dat volledig thuis is gaan werken, gestegen naar zo’n 33%. Voor de coronacrisis werkte slechts 30% van de werknemers op incidentele basis thuis en slechts 6% deed dit volledig. Ongeveer 40% – 60% van de thuiswerkers verwacht dit vaker te blijven doen als de crisis voorbij is (2-3 dagen per week).

Een recht op thuiswerken?
Het recht op thuiswerken en het recht op werken op werklocatie, staan dus momenteel volop in de aandacht. De keuze voor de arbeidsplaats in brede zin is dus door de coronacrisis belangrijker geworden. Op dit moment is het recht op aanpassing van de arbeidsplaats echter minder goed verankerd in de wet dan het recht op aanpassing van werktijden of aantal arbeidsuren. Daarom is nu een initiatiefwetsvoorstel ingediend om dit gelijk te trekken.
Het conceptwetsvoorstel ligt nu ter visie voor internetconsultatie.

Het wetsvoorstel in het kort
In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om een verzoek van de werknemer om de arbeidsplaats aan te passen op eenzelfde wijze te behandelen als een verzoek ter aanpassing van de arbeidsduur of werktijd. Hierdoor krijgen werknemers meer vrijheid om aan te geven hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen inrichten.

Het verzoek moet ten minste twee maanden vóór het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing zijn ingediend. Het verzoek is vormvrij. De werknemer kan er voor kiezen dit bijvoorbeeld per brief of per e-mail te doen. Hij is ook niet verplicht om zijn verzoek te motiveren. De werkgever moet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk reageren. Ook die reactie is vormvrij. Bovendien is de werkgever verplicht om met de werknemer in overleg te treden over het verzoek.

Inwilligen, tenzij
Voor het verzoek ten aanzien van de aanpassing van de arbeidsplaats geldt dat het verzoek wordt ingewilligd tenzij zich tegen de aanpassing, waaronder het ingangstijdstip en de omvang, zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen verzetten. De bewijslast van deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ligt bij de werkgever.

De initiatiefnemers willen sturing geven aan het gesprek tussen werknemer en werkgever over de mogelijkheden om de arbeidsplaats aan te passen. Daarbij moet rekening worden gehouden voor de specifieke omstandigheden van werksituatie. Het wetsvoorstel bevat dus geen harde grenzen wat betreft het werken op werklocatie of het werken thuis, maar faciliteert de dialoog tussen werkgever en werknemer door een duidelijk wettelijk kader te scheppen. Ook verstevigt dit wetsvoorstel de positie van de werknemer om hier daadwerkelijk een keuze in te maken. Afwijzing van het verzoek van de werknemer moet de werkgever motiveren en kan alleen op basis van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het initiatiefwetsvoorstel heeft betrekking op zowel het recht op thuiswerken alsook op het recht op werken op werklocatie.

Werkgevers zullen door het wetsvoorstel mogelijk meerdere werkplekken moeten inrichten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Deze kosten worden naar verwachting gecompenseerd door de bespaarde reiskostenvergoedingen.

Het wetsvoorstel regelt dat de voorgestelde regeling wordt opgenomen in de Wet flexibel werken. Daarom geldt de regeling alleen voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 werknemers of meer werkzaam zijn.

De einddatum voor consultatie is 18 december 2020.

0 reacties