Home / Internetconsultatie concept-uitvoeringsregelingen Wab
dinsdag 13 november 2018

Internetconsultatie concept-uitvoeringsregelingen Wab

De overheid heeft de concept-uitvoeringsregelingen Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor internetconsultatie gepubliceerd.

In verband met het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans, dat vorige week aan de Tweede Kamer is aangeboden, moet een aantal uitvoeringsregelingen worden gewijzigd, en wordt een aantal nieuwe uitvoeringsregelingen geïntroduceerd. Het gaat om de volgende regelingen:

Wijziging Besluit loonbegrip
Het Besluit Loonbegrip stelt vast hoe het ‘loon per maand’ voor de berekening van de transitievergoeding kan worden berekend. Het besluit gaat daarbij uit van de overeengekomen of gemiddelde arbeidsduur per maand. Door de introductie van de maatregel dat transitievergoeding vanaf dag 1 verschuldigd is, moet ook een loon per maand berekend kunnen worden als er geen volledige maand is gewerkt. Het gewijzigde besluit voorziet hierin.

Ontwerpbesluit nadere regels over oproepovereenkomsten
Dit besluit maakt duidelijk welke arbeidsovereenkomsten niet worden aangemerkt als oproepovereenkomst. Zo wordt geregeld dat arbeidsovereenkomsten, waarin vergoede consignatiediensten of vergoede beschikbaarheidsdiensten in de zorg zijn afgesproken, niet worden gezien als oproepovereenkomsten. Hierdoor vallen deze arbeidsovereenkomsten niet onder de oproepmaatregelen en kan de lage WW-premie worden afgedragen (mits sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).

Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen
Deze ministeriële regeling regelt twee dingen in verband met de invoering WW-premiedifferentiatie (zie het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans). Ten eerste vervallen enkele bepalingen in de Regeling Wfsv in verband met de afschaffing van de sectorfondsen. Ten tweede wordt het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van uitzendbedrijven afgeschaft en worden nieuwe regels gesteld ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven.

Wijziging Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding i.v.m. inzetbaarheidskosten
Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding regelt onder welke voorwaarden werkgevers kosten kunnen aftrekken van de transitievergoeding. Het besluit wordt verruimd. Werkgevers kunnen voortaan niet alleen inzetbaarheidskosten voor de werknemer in mindering brengen op de transitievergoeding die gericht zijn op een andere functie bij een andere werkgever, maar ook inzetbaarheidskosten die gericht zijn op een andere functie in de eigen onderneming van de werkgever.

Ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming
Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag. Deze verplichting geldt ook als de onderneming in zijn geheel wordt beëindigd als voortzetting van de onderneming niet mogelijk is door ziekte of pensionering van de werkgever. In het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans wordt voorgesteld de transitievergoeding in dat geval te compenseren. In dit conceptbesluit zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de werkgever voor deze betaalde transitievergoedingen wordt gecompenseerd.

Wijziging Besluit Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie WW en afschaffing sectorfondsen
Dit besluit regelt in hoofdlijnen drie dingen in verband met de invoering WW-premiedifferentiatie (zie het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans). Ten eerste wordt het vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie vastgesteld op vijf procentpunten. Ten tweede worden vier situaties vastgelegd waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie dient af te dragen. En ten derde worden in verband met de opheffing van de sectorfondsen enkele lasten overgeheveld naar andere fondsen.

De regelingen zijn nu in concept ter consultatie gepubliceerd. Ga naar de internetconsultatie Wab
Tot en met 10 december is het mogelijk om op de concept-regelingen te reageren.

0 reacties