Home / Wat een harde brexit voor werkgevers betekent
dinsdag 15 januari 2019

Wat een harde brexit voor werkgevers betekent

Nu het Britse parlement heeft besloten niet akkoord te gaan met de uittredingsakte die premier Theresa May en de Europese Unie hebben gesloten, is een harde brexit zeer waarschijnlijk. Deze harde brexit heeft ingrijpende gevolgen op het terrein van ondernemen, waarover meer in het laatste kopje op deze pagina. AWVN besteedt hier met name aandacht aan de invloed op werkgeven, de personele gevolgen van de brexit.

 • Wat is een harde brexit?

  Wat is het verschil tussen een harde en een zachte brexit? Bij een zachte brexit stapt het VK weliswaar uit de EU, maar blijft het land op basis van de afspraken gemaakt in de uittredingsakte voor een bepaalde tijd deelnemen aan de Europese interne markt en de douane-unie. Daarmee blijft ook het vrije verkeer van personen en diensten in stand. Het VK krijgt dan een vergelijkbare status als Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Aangezien de brexit als hoofddoel heeft om de Europese migratie te beperken, ligt deze optie niet voor de hand.

  Een harde brexit houdt in dat het VK de interne markt en douane-unie verlaat zonder afspraken (no deal). Op dat moment herleven de invoerrechten. Dit heeft grote gevolgen voor de economieën van zowel het VK als de EU. Als exportland wordt zeker Nederland hierdoor geraakt. Een handelsakkoord tussen het VK en de EU moet deze zware klappen opvangen. Dit handelsakkoord is voor een deel opgenomen in de uittredingsakte. Nu het Britse parlement deze akte echter heeft verworpen, lijkt een harde brexit onafwendbaar.

 • Belangrijkste gevolgen op HR-terrein

  Een harde brexit heeft gevolgen op alle HR-terreinen. AWVN behandelt deze aan de hand van de zogenaamde schijf van vijf, te weten migratie, sociaal zekerheid, arbeidsrecht / arbeidsvoorwaarden, fiscaal en pensioen. In deze vijf rechtsgebieden moet een werkgever mogelijk actie ondernemen bij het in het buitenland te werk stellen van personeel. De schijf van vijf van verantwoord internationaal werkgeven ziet er zo uit:

  1. Migratie: welke visa en verblijfs- of tewerkstellingsvergunningen zijn nodig om legaal in een land te werken?
  Bij een harde brexit moet worden bezien of onderdanen van het VK in Nederland en Nederlandse onderdanen in het VK zonder vergunningen mogen blijven wonen en werken, zoals nu het geval is. Nederland heeft in ieder geval al aangekondigd 15 maanden uitstel te verlenen. Dit betekent dat in Nederland verblijf houdende en werkzame werknemers met de Engelse nationaliteit nog 15 maanden na maart 2019 in Nederland mogen verblijven en werken, voordat ze als derdelander worden aangemerkt (die over een Nederlandse verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning moeten beschikken). Het Verenigd Koninkrijk is bezig voorbereidingen te treffen, waarbij onderscheid gemaakt zal worden tussen een ‘settled status’(verblijf van 5 jaar of meer) en een ‘pre-settled status’ (verblijf van korter dan 5 jaar).

  2. Sociale verzekeringen: aan welke sociale verzekeringswetgeving is een werknemer onderworpen en kan deze bij internationale uitzending worden voortgezet, wat zijn gevolgen voor uitkeringen?
  De Europese sociale zekerheidsverordening is bij een harde brexit niet meer van toepassing. Het Verenigd Koninkrijk wordt dan een derde land waarmee geen sociaal zekerheidsverdrag is gesloten. Wellicht dat een oud bilateraal sociaal zekerheidsverdrag weer van toepassing kan zijn. De vraag is of uitkeringen naar het Verenigd Koninkrijk en naar Nederland geëxporteerd kunnen blijven worden.

  3. Arbeidsrecht/arbeidsvoorwaarden: welk arbeidsrecht en welk pakket arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing?
  Bij een harde Brexit is het Europese arbeidsrecht niet meer van toepassing. Nog niet duidelijk is wat dan gaat gelden. Ook de regels voor de Europese ondernemingsraad (EOR) zijn niet meer van toepassing.

  4. Aanvullend bedrijfspensioen: kan dit wel of niet worden voortgezet en welke fiscale aspecten spelen hierbij een rol?
  De Europese pensioenrichtlijn, op basis waarvan geen extra aansluiting verplicht kan worden gesteld als men in het eigen land reeds deelneemt aan een aanvullende pensioenregeling, zal niet langer van toepassing zijn. Dit leidt ertoe dat dubbele deelname en dubbele kosten aan de orde kunnen zijn.

  Verder is het zo dat in het besluit internationale aspecten van pensioen een onderscheid wordt gemaakt tussen uitzendingen naar Nederland uit EU-/EER-lidstaten en uit derde landen, waartoe het VK op enig moment gaat behoren. Voor detacheringen vanuit derde landen kan een buitenlandse pensioenregeling kwalificeren, maar alleen na een inhoudelijke beoordeling van de regeling door de Belastingdienst. Als het VK de zogenaamde ‘Noorse’ variant kiest, waarbij het toetreedt tot de Europese Economische Ruimte, dan kan toch voor de relatief makkelijke procedure worden gekozen omdat ook EER-landen van die faciliteit gebruik kunnen maken. De verwachting is, zoals gezegd, anders. Bij een harde brexit wordt het lastig om zonder inhoudelijke toets van de Engelse pensioenregeling in vergelijking met het Nederlandse fiscale regime rondom pensioenregelingen, de Engelse pensioenregeling fiscaal gefaciliteerd in Nederland voort te zetten. Als de regeling al kan worden voortgezet, zal de vrijstelling van de pensioenregeling niet verder kunnen gaan dan wat in Nederland gebruikelijk is. In tegenstelling tot de pensioenregeling van EU-/EER-lidstaten, die kunnen in Nederland profiteren van de fiscale vrijstelling zoals die in het thuisland geldt.

  5. Fiscaal: welke fiscale gevolgen heeft een internationale uitzending, bijvoorbeeld voor de loonbelasting en hypotheekrenteaftrek?
  De fiscale gevolgen van de brexit zijn immens. Dat geldt niet alleen voor de geharmoniseerde indirecte belastingen, zoals BTW en invoerrechten, maar ook voor de niet-geharmoniseerde directe belastingen, zoals vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting. Het Engelse fiscale stelsel is onderworpen aan een groot aantal Europese verordeningen en richtlijnen, zoals de voor de deelnemingsvrijstelling van belang zijnde Moeder-Dochterrichtlijn. Daarnaast heeft men zich ook te houden aan de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Met het vervallen van de basisvrijheden uit het EU-verdrag, o.a. het recht op vrij verkeer van kapitaal en werknemers, ontstaat een volledig nieuw speelveld. De verwachting is dat het VK een volledig nieuw fiscaal stelsel zal ontwerpen, dat in vergelijking met de ‘Europese’ fiscale stelsels Engeland als vestigingsland aantrekkelijker maakt.

  Voor onderdanen van het VK die in Nederland werken, staat de zogenaamde ‘kwalificerende buitenlandse belastingplicht’ niet langer open, omdat die is voorbehouden aan inwoners met een EU-nationaliteit. Dit betekent onder andere dat dan geen gebruik meer kan worden gemaakt van de aftrek van hypotheekrente van de in Engeland gelegen eigen woning. Dat heeft mogelijk een impact op het netto besteedbaar inkomen van de werknemer. Afhankelijk van de gesloten arbeidsvoorwaarden bij de uitzending wordt de werkgever met een mogelijk inkomensverlies geconfronteerd. Het vertrek van het VK uit de EU heeft ook gevolgen voor het kunnen effectueren van de Nederlandse heffingskortingen.

  Lees ook het artikel over dit onderwerp op de website van XpertHR Actueel

 • Voorbereidende maatregelen EU, Nederland en VK

  Inmiddels hebben zowel de Europese Unie als Nederland voorbereidende maatregelen getroffen. Te elfder ure is het Verenigd Koninkrijk daar ook toe overgegaan. Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen. 

  Europese Unie
  De Europese Unie heeft een commission contingency action plan aangekondigd. Dit betekent dat ze de lidstaten oproept om o.a. op het gebied van wonen en werken, evenals de sociale zekerheid, de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk in de lidstaten vooralsnog niet anders te behandelen en dit ruimhartig te doen. Zie hiervoor:
  https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52018DC0890 

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/slides_citizens_final_en.pdf 

  Op het gebied van de Europese Ondernemingsraad zijn er speciale gevolgen. Het Verenigd Koninkrijk is bij een harde brexit geen lidstaat meer van de Europese Unie. De richtlijn die over Europese Ondernemingsraden handelt, is dan niet meer van toepassing. Dit betekent dat wanneer een niet-EU-land de verplichting tot oprichting van een Europese Ondernemingsraad aan het Verenigd Koninkrijk heeft opgedragen, dit bij een harde brexit aan een andere lidstaat moet worden opgedragen. Ook betekent dit dat werknemers die in het Verenigd Koninkrijk werken niet meer meetellen voor het bepalen of een Europese Ondernemingsraad moet worden opgericht. Ook de stemverhoudingen worden als gevolg daarvan anders in een Europese Ondernemingsraad.

  Nederland
  Nederland heeft een Brexit wetgeving in voorbereiding, op basis waarvan snel maatregelen per Algemene Maatregel van Bestuur kunnen worden genomen. Over de constitutionele aspecten van deze wetgeving lopen thans discussies. Voor meer informatie, zie:
  Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) Kamerstukken 2018-2019, 35084 

  Dit wetsvoorstel gaat in op maatregelen met betrekking tot infrastructuur, sociale zaken en verkeersveiligheid, maar bevat geen fiscale voorstellen.  

  Nederland heeft daarnaast eenzijdig bepaald dat onderdanen van het Verenigd Koninkrijk ook bij een harde Brexit gedurende 15 maanden in Nederland mogen blijven wonen en werken. Dit geldt ook voor hun gezinsleden. Meer informatie over overgangsmaatregelen voor Britten in Nederland is te vinden op de website van de IND

  Verenigd Koninkrijk
  Het is onduidelijk wat het VK in geval van een no deal gaat doen. Mocht het parlement stemmen voor een no deal, dat wil zeggen dat de concept-uittredingsvoorstellen worden afgewezen, dan heeft premier May nog drie dagen om een alternatief aan te dragen, zoals andersluidende (betere) voorwaarden voor het VK bij uittreding of het op touw zetten van een nieuw referendum. Beide opties lijken vooralsnog kansloos.  

 • Wat kunt u nu nog doen vóór 29 maart 2019?

  Wij raden u aan om in ieder geval inzichtelijk te maken welke EU-werknemers na 29 maart 2019 in het VK werkzaam zijn en welke VK-werknemers dan in Nederland werken. Dat geeft al een beeld van de problematiek. Verder raden wij aan om bij nieuwe detacheringen naar het VK, maar ook bij bestaande uitzendingen, met de betrokken werknemers af te spreken dat nieuwe afspraken rondom de detachering worden gemaakt, afhankelijk van wat er met de brexit gebeurt.  

  Met betrekking tot de Europese Ondernemingsraad (EOR) moet naar de opdracht van de verplichting tot instelling van een EOR worden gekeken, naar de vertegenwoordiging per lidstaat en naar de zetelverdeling. 

  Zie verder: Ondernemen en de brexit

 • Subsidie voor MKB-bedrijven

  Nederlandse MKB-bedrijven die economische belangen hebben in het Verenigd Koninkrijk kunnen een Brexit-voucher aanvragen. Met deze voucher kunnen zij advies inwinnen over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten. Daarnaast kan met de Brexit-voucher een bijdrage worden geleverd in de kosten die gepaard gaan met het vaststellen van de gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten. Met de Brexit-voucher krijgt de MKB-onderneming een vergoeding van 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500, exclusief BTW. Brexit-vouchers kunt u hier aanvragen. 

  Voor informatie over de Brexit-vouchers en het gebruik daarvan en over de personele gevolgen van een harde of zachte brexit, neem contact op met Ruud Blaakman, telefoonnummer 06 2264 2739 of Armand Lahaije, telefoonnummer 06 2393 1089.

 • Ondernemen en de brexit

  Op het gebied van ondernemen is reeds in een vroeg stadium aandacht besteed aan de gevolgen van de brexit. Er zijn veel voorlichtingsrondes gehouden en veel informatie is ter beschikking gesteld. Hierbij verwijzen wij u naar een aantal belangrijke bronnen:

  https://www.brexitloket.nl/ 

  https://www.hulpbijbrexit.nl/ 

  https://www.vno-ncw.nl/standpunten/brexit 

   

0 reacties