dinsdag 01 juni 2021

Handelsverdrag EU-VK: geen exclusieve werking ziektekosten?

Protocol inzake sociale zekerheid op basis van het handelsverdrag EU-VK: geen exclusieve werking voor ziektekosten?

Op 25 december 2020 werd bekend dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk alsnog een handelsverdrag hadden afgesloten, waarmee een harde Brexit (uittreding van het VK uit de EU zonder afspraken) van de baan was. Na bestudering van dit handelsverdrag is inmiddels duidelijk geworden dat dit verdrag ook migratie- en sociale-zekerheidsregels bevat.

Op het gebied van de sociale zekerheid is er een apart protocol in het handelsverdrag EU-VK opgenomen dat uitgaat van min of meer dezelfde bepalingen als voorheen in EU-verordening 883/2004 voor het VK waren opgenomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat in beginsel slechts één exclusieve wetgeving van toepassing is, en dubbele aansluiting voor sociale verzekeringen wordt voorkomen. Op deze exclusieve wetgeving geldt wel een uitzondering, namelijk voor de kinderbijslag. Deze is niet opgenomen in de materiële werkingssfeer van het protocol, waardoor voor kinderbijslag op basis van de nationale wetgeving bezien moet worden of daar recht op bestaat bij werken over de grens.

Workshopcyclus Internationale arbeidsmobiliteit

De procedures rond internationale arbeidsmobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, heeft AWVN de workshopcyclus Internationale arbeidsmobiliteit ontwikkeld. De cyclus bestaat uit vijf delen: arbeidsmigratierecht, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, belastingrecht en pensioen. U kunt zich inschrijven voor de hele workshopcyclus, maar ook voor afzonderlijke workshops.

De eerstvolgende cyclus start op 9 september 2021. Meer informatie

Inmiddels komen er steeds meer geluiden naar buiten, bijvoorbeeld via de website van de SVB, over de vraag of ook de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) niet opgenomen zouden zijn in het protocol – en dat voor die wetgevingen, net als voor kinderbijslag, dubbele wetgeving van toepassing zou zijn.

Ondanks een afgegeven detacheringsverklaring voor het tijdelijk werken van een Nederlandse werknemer in het VK, zou dat betekenen dat deze werknemer toch moet deelnemen aan de National Health Insurance in het VK en/of dat voor deze werknemer een afzonderlijke particuliere ziektekostenverzekering moet worden afgesloten. In de omgekeerde situatie zou dit betekenen dat een vanuit het VK gedetacheerde werknemer in Nederland afzonderlijk verzekerd moet worden voor de Nederlandse Zvw en WLZ, en derhalve een particuliere ziektekostenverzekering moet afsluiten en hiervoor een nominale premie moet betalen. Dus toch dubbele wetgeving.

Commentaar AWVN
Wanneer men naar de werkingssfeer van het sociaal-zekerheidsprotocol van het handelsverdrag EU-VK kijkt, evenals naar de bepalingen over de aanwijsregels die aangeven waar een werknemer sociaal verzekerd is bij werken over de grens, dan kan daaruit niet geconcludeerd worden dat de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg niet onder het protocol vallen – en dus sprake zou zijn van dubbele verzekering.

Voor de personen die het betreft en die gebruik willen maken van het handelsverdrag EU-VK betekent dit dat vooralsnog uitgegaan kan worden van de tekst van het handelsakkoord. Het moet voor werkgevers en werknemers op basis van de teksten van een internationaal verdrag duidelijk zijn welke rechten en plichten daaraan verbonden zijn. Dat kan niet uit latere, nadere uitleg blijken. Bij onduidelijkheid zal het handelsverdrag gewijzigd moeten worden.
Inmiddels heeft AWVN contact opgenomen met het ministerie van VWS. Deze geeft aan dat de tekst inderdaad niet duidelijk is, maar dat het VK en de EU toch van plan zijn het handelsverdrag EU-VK aan te passen. Mocht dat lukken (sic!), dan doen wij daar wederom melding van in onze nieuwsberichten.

0 reacties