dinsdag 15 september 2020

Bij veel overwerk geen hoge WW-premie in 2020

Geen hoge WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken in 2020. Daartoe heeft het kabinet besloten, omdat dit onwenselijke gevolgen heeft voor bedrijven waar vanwege de coronacrisis overwerk juist nodig is.

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020, betalen werkgevers een lage WW-premie voor contracten voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepcontract) en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (premiedifferentiatie WW). Als werknemers met een contract voor onbepaalde tijd in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing. Dit zou tot onwenselijke gevolgen leiden voor bedrijven waar vanwege de coronacrisis veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft daarom gevraagd deze regeling aan te passen. Het kabinet had toegezegd dit te doen.

In het kennisdocument waren verder nog de volgende wijzigingen opgenomen.

• Bij vraag 2.8 is verduidelijkt hoe de uitzondering voor werknemers jonger dan 21 jaar, die maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond hebben gekregen, moet worden toegepast.

• Vraag 2.13 en 2.14 over de tijdelijke werkwijze rondom een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren en de werkgevers betaling werknemersverzekeringen in combinatie met loon zijn toegevoegd.

• In de bijlage zijn onder nr. 10, 11 en 12 een drietal bijzondere situaties met betrekking tot de jaarurennorm toegevoegd.

In het kennisdocument van juli 2020 was al aangekondigd dat het Besluit Wfsv voor de hoge WW-premie bij veel overwerk, zou worden aangepast. Inmiddels is dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 gebeurd. Hierdoor hoeft in het kalenderjaar 2020 de lage WW-premie niet te worden herzien wegens overschrijding van de 30%-grens.

Deze wijziging geldt voor alle werkgevers die WW-premie verschuldigd zijn en geldt alleen voor 2020. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk voor de uitvoering is, is er namelijk voor gekozen om de uitzondering voor alle werkgevers toe te passen.

• Bekijk het besluit van 2 september 2020 tot wijziging van het Besluit Wfsv om in verband met de bijzondere omstandigheden als gevolg van covid-19 tijdelijk de AWf-premie niet te herzien bij overwerk. (Staatsblad 2020, 333; publicatiedatum: 14 september 2020)

0 reacties