donderdag 03 september 2020

Gemiddelde ZW- en WGA-premie 2021 iets omhoog

UWV heeft de gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas bekendgemaakt. De gemiddelde premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-premie) stijgt, net als de gemiddelde ZW-premie voor de Ziektewet (ZW-premie). In de 1 september verschenen nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021 presenteert UWV de bouwstenen waarmee UWV, per werkgever, de gedifferentieerde WGA- en ZW-premies voor flexibel personeel voor 2021 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2020 elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.

Publieke werkgeverspremies WGA en ZW in 2021 iets omhoog
Uit de nota blijkt dat de WGA-premie en ZW-premie waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, in 2021 iets omhoog gaan. Deze stijging is in lijn met de trend in voorgaande jaren.

De gemiddelde WGA-premie gaat in 2021 met 0,02 procentpunt omhoog naar 0,78%.
Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 63% te maken met een stijging van de WGA-premie, 21% met een daling en voor 16% blijft de premie gelijk.
Voor de ZW-premie geldt dat de stijging iets groter is: hier gaat de gemiddelde premie voor 2021 met 0,06 procentpunt omhoog, naar 0,58%. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de ZW-lasten. Dit is het gevolg van de toename van het aantal flexibele contracten die zich de afgelopen jaren tot begin 2020 heeft voorgedaan. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 68% met een stijging en 21% met een daling van de premie ZW te maken krijgen. Voor 11% blijft de ZW-premie gelijk.

Publiek of privaat verzekerd
Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om te kiezen om het risico zelf te dragen (eigenrisicodrager) of om zich publiek te verzekeren via de Werkhervattingskas van UWV.

In 2019 waren 22.200 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van € 84 miljard (38% van de totale loonsom). In 2020 zijn 21.000 werkgevers eigenrisicodragers met een loonsom van € 89 miljard (38% van de totale loonsom). UWV verwacht dat het marktaandeel in 2021 constant zal blijven op 38% van de totale loonsom.

In 2019 waren 15.100 werkgevers eigenrisicodrager voor de ZW met een gezamenlijke loonsom van € 104 miljard. In 2020 zijn dit er 15.100 met een loonsom van € 109 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers stabiliseert op 46% van de loonsom. Voor 2021 verwacht UWV een stabilisering van het marktaandeel van eigenrisicodragers op 46% van de totale loonsom.

Coronacrisis heeft gevolgen voor ramingen
De coronacrisis heeft voor Nederland ongekende economische gevolgen. Onbekend is hoe groot deze gevolgen uiteindelijk zullen zijn en wanneer en in welk tempo de economie en arbeidsmarkt zich zullen herstellen. Dit heeft ook zijn weerslag op de WGA-premie en ZW-premie. Het algemene premieniveau van de gedifferentieerde premies WGA en ZW is van een aantal ontwikkelingen afhankelijk.

Ten eerste is de ontwikkeling van de premieplichtige loonsom van belang. Hoe hoger de loonsom is waarover premie betaald wordt, hoe lager het premieniveau kan zijn om de lasten te dekken. Ten tweede is de ontwikkeling van het aantal WGA- en ZW-uitkeringen van belang. Hoe meer uitkeringen er toegekend worden, hoe hoger de lasten en hoe hoger het benodigde premieniveau om deze lasten te financieren. Door het coronavirus en de coronacrisis zijn deze ontwikkelingen moeilijker in te schatten dan normaal het geval is.

Premieplichtige loonsom
Bij de premievaststelling 2021 maakt UWV gebruik van de juniraming van het CPB, die uitgaat van een voorzichtig economisch herstel vanaf het derde kwartaal van 2020. Volgens het CPB daalt de premieplichtige loonsom in 2021 licht ten opzichte van 2020.

Omdat UWV vooralsnog uitgaat van een stijging van de premieplichtige loonsom in de jaren daarna, wordt de daling in 2021 als een incidentele trendbreuk opgevat. Om een geleidelijke premieontwikkeling te bereiken, is er bij de premievaststelling 2021 daarom voor gekozen om de premies niet incidenteel (extra) te verhogen om voor dit effect te compenseren.

0 reacties