Home / Nieuws / Internetconsultatie voorstel invoering extra geboorteverlof
vrijdag 09 maart 2018

Internetconsultatie voorstel invoering extra geboorteverlof

Op internet is het concept-wetsvoorstel over wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met het geboorteverlof (of partnerverlof) en het aanvullend geboorteverlof gepubliceerd. Iedereen kan nog tot 19 maart 2018 via www.internetconsultatie.nl z’n reactie op het concept geven.

In het Regeerakkoord [meer informatie hierover op deze site] is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van de twee dagen met loondoorbetaling nu, naar één week verlof met behoud van loon (in de eerste vier weken na de bevalling) en, aanvullend, vijf weken verlof zonder loon (in het eerste halfjaar na de geboorte). Gedurende die vijf weken hebben partners wel recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het loon (met een maximum). Deze uitkering, die de werknemer via zijn werkgever moet aanvragen, komt ten laste van het arbeidsongeschiktheidsfonds. Daarnaast wordt het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van vier weken naar zes weken (met een uitkering ter hoogte van 100 procent van het dagloon).

De verruiming van de verlofregelingen zal volgens het kabinet leiden tot een betere binding tussen het kind en de partner, grotere participatie van de partner bij de zorg voor het kind en een meer evenwichtige balans van werk en zorgtaken tussen de partners in het huishouden. Er ontstaat meer ruimte voor vrouwen om te participeren op de arbeidsmarkt. Ook het kleinere verschil in verlof bij de geboorte tussen mannen en vrouwen (nu: 2 dagen vs. 16 weken, straks 6 weken vs. 16 weken) kan leiden tot een hogere participatie van vrouwen.

Standpunt AWVN

AWVN is het eens met het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) van 16 februari. In dit advies stelt de SER in de concretisering van het verlof in het regeerakkoord de richting te herkennen die de raad eerder heeft bepleit. Voor vaders wordt het verlof na de geboorte van het kind verbeterd door een langere duur ervan en de invoering van een betaling. Tegelijkertijd constateert de SER dat de vormgeving ervan nog niet optimaal en toekomstbestendig is. Een belangrijke doelstelling, namelijk het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen, wordt hiermee niet gediend; voor moeders worden de keuzemogelijkheden voor het combineren van arbeid en zorg niet vergroot.

De SER plaatst tevens kanttekeningen bij de versnippering van de verschillende verlofregelingen en de wijze van financiering. Door de stapeling van regelingen blijft het een lappendeken, regelingen zijn bovendien qua voorwaarden en financiering verschillend en in de praktijk is het stelsel erg complex. Daarnaast leidt de voorgenomen wijze van financiering tot een eenzijdige lastenverzwaring voor werkgevers en daarmee tot een afbreuk van draagvlak voor de beoogde regeling. Een dergelijke financiering doet ook geen recht aan het maatschappelijke belang en de maatschappelijke baten. Dat pleit ervoor in de financieringsregeling de overheidsverantwoordelijkheid tot uiting te laten komen.

Externe bron
februari 2018
Download