Home / Opnieuw collectieve acties aangekondigd
vrijdag 10 mei 2019

Opnieuw collectieve acties aangekondigd

Vakbonden hebben opnieuw collectieve acties aangekondigd. Deze collectieve acties zijn onderdeel van een nieuwe, tweede, landelijke actiedag en zullen plaatsvinden op woensdag 29 mei 2019. Daarnaast zijn ook voor 28 mei (bij de NS en het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en 15 mei (veiligheidsbonden) acties aangekondigd. De bonden demonstreren én staken die dag op verschillende plaatsen en bij verschillende bedrijven tegen het kabinetsbeleid rond pensioenen.

Net als eerder bij de landelijke actiedag van 18 maart hebben VNO-NCW en MKB-Nederland aan de vakbeweging laten weten dat men de problemen rondom het pensioenstelsel graag in overleg wil oplossen. Daar ligt immers de oplossing. De verschillende wensen rond meer maatwerk om (gedeeltelijk) eerder te stoppen met werken voor mensen die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en een geleidelijker stijging van de AOW-leeftijd worden ook door werkgevers onderschreven. Maar het realiseren van die eisen kan alleen door overleg. Acties en stakingen helpen daarbij niet.
Uiteraard is AWVN niet gelukkig met de aangekondigde collectieve acties. Ook een aantal AWVN-leden zal ongetwijfeld met deze collectieve acties te maken krijgen. Daarom willen wij leden van AWVN informeren over de randvoorwaarden van eventuele collectieve acties.

Omdat de aangekondigde acties gericht zijn tegen het kabinetsbeleid gaat het om politieke acties. Collectieve acties, zoals nu zijn aangekondigd, die zich richten tegen het overheidsbeleid op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, zijn in principe toegestaan, tenzij de acties een onacceptabel groot gevaar opleveren voor de nationale veiligheid en/of volksgezondheid of werkgevers door de acties onevenredige schade lijden.
De rechter zal de aangekondigde acties dan ook niet snel onrechtmatig verklaren of verbieden. Onze inschatting is dat  in deze fase een gang naar de rechter weinig zinvol is.

Uiteraard moeten de vakbonden zich in het kader van de collectieve acties wel aan bepaalde regels houden. Dit betekent dat de acties niet in strijd mogen zijn met een in de cao afgesproken vredesplichtbepaling. Verder moeten eventuele acties in ieder geval tijdig bij de bedrijven worden aangekondigd zodat het bedrijf de noodzakelijke maatregelen kan treffen en er overleg met de bonden plaats kan vinden over de veiligheidsaspecten.

Als door een vakbond bij uw bedrijf collectieve acties worden aangekondigd, adviseren wij om na te gaan of deze stroken met een in de cao opgenomen vredesplichtbepaling. Het kan zijn dat er geen vredesplichtbepaling geldt of dat een dergelijke bepaling in deze situatie niet de acties in de weg staan. In dat geval zijn acties mogelijk en moeten goede afspraken worden gemaakt over de vorm van de acties en waar deze plaats zullen vinden. Uw AWVN-adviseur kan u hierbij van dienst zijn.
Uitgangspunt is dat de veiligheid van het personeel nooit in gevaar mag komen en dat er geen schade aan materiaal van de werkgever mag worden aangericht. Mocht er wel schade ontstaan, dan zal deze op de vakbonden verhaald worden. Hiervan kunt u de vakbonden vooraf al schriftelijk op de hoogte brengen.

Uiteraard verdient het de voorkeur om de acties in de lunchpauzes te laten organiseren. Mocht het niet mogelijk zijn dit af te spreken en wordt er tijdens werktijd gestaakt, dan geldt dat de stakers over deze tijd geen recht op loon hebben. Omdat het gaat om collectieve acties die door de bonden worden gevoerd in het kader van arbeidsvoorwaarden hebben werkwilligen die als gevolg van de staking niet kunnen werken geen recht op loon. Werknemers die tijdens de acties gewoon doorwerken behouden hun recht op loon. Mocht u van plan zijn het loon van de stakers in te houden, dan is het van belang om een goede registratie bij te houden waaruit blijkt wie er heeft doorgewerkt en dus recht heeft op loon.

Als u er voor kiest om vergaderfaciliteiten beschikbaar te stellen op het bedrijfsterrein, dan moeten ook hierover, vooraf, goede afspraken worden gemaakt.

0 reacties