woensdag 27 februari 2019

Collectieve acties aangekondigd voor 18 maart 2019

CNV heeft in een brief aan MKB Nederland collectieve acties aangekondigd. Deze collectieve acties zijn onderdeel van een landelijke actiedag en vinden plaats op maandag 18 maart 2019. Inmiddels heeft ook FNV laten weten die dag actie te willen voeren. Uiteraard is AWVN niet gelukkig met de aangekondigde acties. Ook een aantal AWVN-leden zal hier ongetwijfeld mee te maken krijgen. Daarom willen wij u informeren over de randvoorwaarden van eventuele collectieve acties.

Omdat de aangekondigde acties gericht zijn tegen het kabinetsbeleid, gaat het om politieke acties. Collectieve acties, zoals nu door CNV zijn aangekondigd, richten zich tegen het overheidsbeleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en zijn in principe toegestaan. Tenzij de acties een onacceptabel groot gevaar opleveren voor de nationale veiligheid en/of volksgezondheid of wanneer werkgevers door de acties onevenredige schade lijden. De rechter zal de aangekondigde acties dus niet snel onrechtmatig verklaren of verbieden. Onze inschatting is dan ook dat in deze fase een gang naar de rechter weinig zinvol is.

Uiteraard moeten de vakbonden zich in het kader van de collectieve acties wel aan bepaalde regels houden. Dit betekent dat de acties in ieder geval tijdig bij de bedrijven worden aangekondigd, zodat het bedrijf de noodzakelijke maatregelen kan treffen en er overleg met de bonden plaats kan vinden over de veiligheidsaspecten.

Als door een vakbond bij uw bedrijf collectieve acties worden aangekondigd, adviseren wij om goede afspraken te maken over de vorm van de acties en waar deze plaats zullen vinden. Uw AWVN-adviseur kan u hierbij van dienst zijn.

Uitgangspunt is dat de veiligheid van het personeel nooit in gevaar mag komen en dat er geen schade aan materiaal van de werkgever mag worden aangericht. Mocht er wel schade ontstaan, dan zal deze op de vakbonden verhaald worden. Hiervan kunt u de vakbonden vooraf al schriftelijk op de hoogte brengen.

Uiteraard verdient het de voorkeur om de acties in de lunchpauzes te laten organiseren. Mocht het niet mogelijk zijn dit af te spreken en wordt er tijdens werktijd gestaakt, dan geldt dat de stakers over deze tijd geen recht op loon hebben. Omdat het gaat om collectieve acties die door de bonden worden gevoerd in het kader van arbeidsvoorwaarden, hebben werkwilligen die als gevolg van de staking niet kunnen werken geen recht op loon. Werknemers die tijdens de acties gewoon doorwerken behouden hun recht op loon. Mocht u van plan zijn het loon van de stakers in te houden, dan is het van belang om een goede registratie bij te houden waaruit blijkt wie er heeft doorgewerkt en dus recht heeft op loon.

Als u ervoor kiest om vergaderfaciliteiten beschikbaar te stellen op het bedrijfsterrein, moeten hier – vooraf – goede afspraken over worden gemaakt.

0 reacties