Home / Nieuws / Breed offensief voor mensen met arbeidsbeperking
maandag 10 september 2018

Breed offensief voor mensen met arbeidsbeperking

Het kabinet stopt met het uitwerken van het plan voor loondispensatie in de Participatiewet, en start een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking die langs de kant staan aan het werk te helpen. Met het offensief gaat het kabinet inzetten op het vereenvoudigen van regels voor werkgevers, het lonend maken van (meer) werken voor mensen met een beperking en ervoor zorgen dat werkgevers en mensen die op zoek zijn naar een baan elkaar beter gaan vinden. Dit staat in de brief die staatssecretaris Tamara van Ark op 7 september 2018 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Plannen loondispensatie gaan niet door
Uit de brief blijkt dat het niet mogelijk is om het oorspronkelijk voorstel voor loondispensatie in de Participatiewet zo in te richten dat het voor iedereen simpeler en beter wordt. Ook zou de invoering een erg lange aanlooptijd vragen waardoor mensen lang in onzekerheid zouden verkeren.

Maar actie is nodig
Uit recent onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking momenteel thuis zit. Dat heeft verschillende oorzaken. Complexe regels belemmeren werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor mensen met een beperking die in deeltijd werken loont werken niet altijd omdat het loon verrekend wordt met een uitkering. Bovendien werken gemeenten vaak met heel veel verschillende regels.
Om deze problemen aan te pakken heeft het kabinet de volgende doelstellingen geformuleerd:
• werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken
• de matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls
• de regels rond banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden
• de Wajongregels worden logischer en mensen die gaan studeren of meer werken stimuleren
• beschut werk krijgt een extra impuls.
In de brief aan de Tweede Kamer staat een eerste uitwerking van deze punten.

Minder administratieve rompslomp
Daarbij wordt aangegeven dat werkgevers met minder rompslomp iemand met loonkostensubsidie moeten kunnen aannemen. De verschillende werkwijzen van gemeenten bij de toepassing van dit instrument maken het voor werkgevers complex om mensen met een beperking in dienst te nemen.
Om dit te vereenvoudigen geeft de staatssecretaris aan dat het veel logischer is om één landelijke standaardmethodiek voor de loonwaardebepaling te hanteren.
Ook de toekenning van loonkostensubsidie en de uitbetaling ervan moet meer transparant en uniform worden. De staatssecretaris wil helderdere afspraken maken over de manier waarop loonkostensubsidie wordt verstrekt en de wijze waarop deze tot uitbetaling komt. Zo kan een werkgever beter weten waar hij aan toe is als hij iemand met een verminderde loonwaarde in dienst wil nemen.
Beter zicht op het arbeidsaanbod UWV en gemeenten moeten in elke arbeidsmarktregio zorgen voor één herkenbaar, gezamenlijk, publiek aanspreekpunt voor werkgevers. Ook private partijen kunnen zich daarbij aansluiten. Gemeenten en UWV moeten hun werkzoekenden veel meer en beter inzichtelijk maken op het regionale Werkgeversservicepunt, ook voor werkgevers en private arbeidsbemiddelaars.

Systeem banenafspraak eenvoudiger
Ook knelpunten in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten moeten worden aangepakt. De staatssecretaris wil een eenvoudiger systeem waarmee werkgevers meer mogelijkheden krijgen om extra banen te realiseren voor de doelgroep en waarmee tegelijkertijd de administratieve lasten verminderen. Het moet mogelijk worden dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever en de inleenadministratie zou overbodig moeten worden. Werkgevers die méér dan het afgesproken aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, moeten worden beloond. De verwachting is dat dit werkgevers nog meer zal motiveren om mensen met een arbeidsbeperking een plek te geven op de arbeidsmarkt.

AWVN onderschrijft het belang van een inclusieve arbeidsmarkt. Het is positief dat potentiële drempels voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen worden aangepakt. Het vereenvoudigen en uniformeren van regelgeving kan hier zeker aan bijdragen. AWVN ziet het breed offensief als een belangrijk initiatief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.