Home / Besluit Wfsv: internetconsultatie over aanpassing
maandag 26 april 2021

Besluit Wfsv: internetconsultatie over aanpassing

Besluit Wfsv: internetconsultatie over aanpassing. Het conceptbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting zijn gepubliceerd voor internetconsultatie. Reacties zijn mogelijk tot 10 mei 2021.

De wijziging van het Besluit Wfsv bevat twee aanpassingen die betrekking hebben op de berekening van de premie voor de Werkhervattingskas (Whk). De terugkeerpremie wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar de volledige sectorale premie om tot een zo gelijk mogelijk speelveld op de hybride ZW-markt te komen. Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om de regels omtrent het nemen van regres en de gevolgen daarvan op de hoogte van de Whk-premie in lijn te brengen met de huidige uitvoeringspraktijk.

Terugkeerpremie verhogen
De premie voor eigenrisicodragers die terugkeren naar de publieke verzekering bij UWV wordt op een andere wijze bepaald. UWV heeft namelijk geen inzicht in de ZW-lasten van werkgevers in de periode van eigenrisicodragerschap. Dat komt doordat deze uitgaven in het private domein plaatsvinden. Omdat UWV geen inzicht heeft in die ZW-lasten, kan er geen individuele premiecomponent vastgesteld worden voor het gros van de werkgevers die vanuit het eigenrisicodragerschap de keuze maken voor de publieke verzekering.

Bij terugkeer naar een publieke ZW-verzekering bij UWV geldt voor hen de zogenaamde terugkeerpremie ZW. Deze terugkeerpremie geldt alleen voor de individuele premiecomponent die gebaseerd is op de individuele schadelast van de werkgever. Aangezien de premie voor kleine werkgevers geen individuele premiecomponent kent, betalen zij bij terugkeer altijd de sectorale premie.

Om de terugkeerpremie voor middelgrote en grote werkgevers te berekenen, wordt allereerst bekeken of de individuele premiecomponent te berekenen is op basis van de schadelast van de werkgever. Dit kan als de werkgever recent nog publiek verzekerd is geweest en er in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de premie wordt berekend, nog publieke ZW-lasten waren. UWV heeft immers nog wel inzicht in deze lasten. Als de premie voor de individuele component hoger is dan de halve sectorale premie, wordt de individuele component gehanteerd. Als de individuele component lager uitkomt dan de halve sectorale premie, wordt de halve sectorale premie gehanteerd totdat de premie kan worden vastgesteld op basis van individuele schadelast van de werkgever. Deze terugkeerpremie geldt maximaal voor twee jaar.

Om tot een zo gelijk mogelijk speelveld te komen, gaat de terugkeerpremie omhoog van de halve sectorale premie naar de gehele sectorale premie. Deze verhoging zorgt ervoor dat er geen premievoordeel meer valt te behalen door geregeld te wisselen tussen de publieke verzekering en het eigenrisicodragerschap. Voor werkgevers waarvoor de individuele premie hoger uitkomt dan de sectorale premie, blijft de individuele premie gelden.

Op macroniveau heeft deze wijziging geen effecten voor werkgevers. De premie voor de werkhervattingskas is namelijk lastendekkend. Nu worden de af te financieren staartlasten grotendeels gefinancierd door het collectief van publiek verzekerde werkgevers. Na de beoogde wijziging van het Besluit Wfsv worden zij voor een groter deel gefinancierd vanuit de terugkeerpremie, en minder door het collectief.

De verhoging van de terugkeerpremie raakt werkgevers die op of na 1 januari 2022 terugkeren naar de publieke ZW-verzekeringen. De aanpassing van de regels omtrent regres verandert niets aan de staande uitvoeringspraktijk. Er zijn dan ook geen gevolgen voor werkgevers die de Whk-premie betalen.

Een verhoging van de terugkeerpremie betekent dat werkgevers die terugkeren naar de publieke ZW-verzekering een hogere, maar meer risico dekkende premie gaan betalen. De staartlasten die door de publieke verzekering gedekt moeten worden, kunnen dan op die manier beter gefinancierd worden uit de opbrengsten van de terugkeerpremie. Het collectief van publiek verzekerde werkgevers voor de ZW gaat hiermee een iets lagere premie betalen.

Regres door UWV
De tweede wijziging in het kader van de aanpassing van het Besluit Wfsv verandert regels omtrent de premievermindering die plaatsvindt als UWV voor een ZW-uitkering regres neemt.

Wanneer een werknemer van een publiek verzekerde werkgever voor de ZW door een fout van een derde ziek is geworden, dan kan UWV regres nemen op die derde partij. In dit geval kan de werkgever niet zelf regres nemen, omdat de schade – de ZW-uitkeringslasten – voor rekening van  UWV komt.
Omdat een extra ZW-uitkering echter wel doorwerkt in de premie van de publiek verzekerde werkgever, zou een werkgever een verzoek bij UWV kunnen indienen om over te gaan tot regres. UWV heeft een autonome bevoegdheid om wel of niet over te gaan tot het aansprakelijk stellen van een derde partij. UWV kan bijvoorbeeld  – in situaties waarin het uitvoeringsorgaan de kans van slagen als klein beoordeelt of als UWV van oordeel is dat de kans van slagen in geen verhouding staat tot de hoogte van de regresclaim – besluiten om niet over te gaan tot het aansprakelijk stellen van een derde partij.

Wanneer UWV erin slaagde om (een gedeelte van) de ZW-uitkering te verhalen op een derde, moest UWV dit bedrag in mindering brengen op de lasten van een werkgever die relevant zijn voor de component ZW en de component WGA voor zijn Whk-premie.

Om diverse redenen was de premiecompensatieregelgeving, die uitging van individuele regresclaims, niet goed uitvoerbaar.  UWV compenseert daarom in de praktijk na het overgaan tot een claim (aansprakelijkstelling) volledig de Whk-premie. Op dat moment is waarschijnlijk nog geen vergoeding verkregen en is onduidelijk of – en hoeveel – schadevergoeding de aansprakelijkstelling oplevert. Met deze werkwijze wordt voorkomen dat werkgevers waarvoor UWV regres neemt, nadeel ondervinden.

De uitkeringslasten worden volgens de aanpassing van het Besluit Wfsv na de aansprakelijkstelling volledig in mindering gebracht, ongeacht of UWV de volledige uitkering geheel verhaalt op een derde. Daarmee is de regelgeving in lijn gebracht met de uitvoering en wordt voorkomen dat individuele werkgevers een te laag bedrag gecompenseerd krijgen in het geval van ZW-regres door UWV.

De aanpassing van de regels omtrent regres heeft in de praktijk geen gevolgen voor werkgevers.

0 reacties