donderdag 28 mei 2020

AWVN blij met steun voor tweede noodpakket

Het kabinet is met een aangepast noodpakket voor bedrijven en medewerkers gekomen. Eerder kondigden de betrokken ministers al een verlenging van de maatregelen aan, maar na kritiek op de invulling daarvan is het pakket in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties aangepast. AWVN is blij met de brede steun die er nu voor het pakket is. Als werkgevers, werknemers en politiek samen optrekken, is de kans groter dat Nederland sterker uit deze crisis komt. Wel moeten we realistisch zijn: baanverlies is niet te voorkomen. Daarom vindt AWVN dat we niet alleen moeten focussen op behoud van banen nu, maar ook op het begeleiden van mensen naar kansrijk werk straks.

Eerder berichtte AWVN al over de contouren van het Noodpakket 2.0. Ten opzichte van dat bericht is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Daarmee wil het kabinet tegemoetkomen aan de kritiek op het voornemen om de correctie op de loonkostensubsidie te verlagen (de zogeheten ontslagboete). Ook waren er zorgen over de beperkte tegemoetkoming in de kosten van het mkb. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de Stichting van de Arbeid met het kabinet gewerkt aan oplossingen. Het aangepaste pakket is op donderdag 28 mei in de Tweede Kamer besproken.

Aanpassingen Noodpakket 2.0
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerder aangekondigde pakket zijn:

  • Het hele noodpakket wordt met één maand verlengd en beslaat nu de periode juni tot oktober 2020. Het gaat om de NOW, Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), TOZO, Corona Overbruggingsleningen (COL), fiscale noodmaatregelen en Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.
  • De korting op de NOW-subsidie van de loonsom over de subsidieperiode van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd, blijft bestaan, maar wordt aangepast. Deze was 150% in de NOW 1 en wordt in de NOW 2 100%. Met andere woorden: er wordt geen sanctie meer opgelegd, maar de subsidie wordt wel nog steeds teruggevorderd.
  • In de NOW 2 wordt een extra bepaling opgenomen om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor twintig of meer werknemers moet er een akkoord over de ontslagaanvraag zijn bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Dit gaat verder dan de Wet melding collectief ontslag (WMCO), die alleen inspanningsverplichting kent om tot een akkoord te komen, maar geen resultaatverplichting. Als partijen niet tot een akkoord komen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
  • De tegemoetkoming in de vaste lasten voor mkb-ondernemers die direct worden geraakt door de crisis, wordt opgehoogd naar 50.000 euro.

Op onze informatiepagina vindt u alle informatie over de NOW 2.

Steun onmisbaar, al zullen reorganisaties niet uitblijven
AWVN vindt het verstandig dat het kabinet met een volgend noodpakket komt. Nu de crisis dieper is en langer duurt dan gedacht, moeten we alles in het werk stellen om bedrijven door te laten draaien en mensen aan het werk te houden. Een nieuw noodpakket is daarin onmisbaar. Hoe succesvol de maatregelen precies zullen zijn in het verzachten van de crisis, is lastig in te schatten, omdat de omstandigheden hoogst onzeker zijn. Dat geldt ook voor de nieuwe voorwaarden aan de NOW 2: het is moeilijk te bepalen hoe deze het effect van de steun zullen beïnvloeden. Het is niet de bedoeling dat noodlijdende werkgevers in de praktijk slecht uit de voeten kunnen met de regeling, zodat bedrijven en hun medewerkers alsnog niet geholpen zijn. AWVN zal daarom blijven monitoren of het noodpakket doel treft en blijft in nauw overleg met sociale partners en kabinet.

We moeten realistisch zijn: het zal niet lukken om iedereen in dienst te houden. Daarvoor is de vraaguitval voor veel bedrijven te extreem en zijn de kosten – ook naast personeelskosten – te hoog. Bedrijven zullen er lang over doen om op het oude niveau terug te keren en voor sommige bedrijven is dat zelfs onhaalbaar. Ontslagen zullen dus niet uitblijven, hoe graag werkgevers deze ook willen voorkomen.

Het is daarom goed dat er in de NOW 2 iets meer ruimte is ontstaan voor bedrijven die steun nodig hebben en toch moeten reorganiseren om te overleven. Zonder die wijziging zouden zwaar getroffen bedrijven van de steun moeten afzien of alsnog omvallen met veel meer baanverlies tot gevolg. Met de nieuwe anti-misbruikbepaling wil het kabinet erop toezien dat alleen collectieve ontslagen die strikt noodzakelijk zijn worden doorgevoerd, en wijst daarom een rol aan voor de vakbonden. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij werkgevers en vakbonden die in deze bijzondere situatie terechtkomen. AWVN roept hen op om dit gesprek constructief te voeren en in openheid te bespreken wat er nodig is om het bedrijf overeind te houden en wat dit betekent voor het personeel.

Focus ook op mensen weer aan de slag krijgen
In deze fase van de crisis zullen we de focus moeten verleggen van baanbehoud naar werkgelegenheidsbehoud. Voorkomen dat de werkloosheid oploopt is niet mogelijk, maar voorkomen dat de werkloosheid lang duurt wel. Het is daarom goed dat het kabinet inzet op omscholing en van-werk-naar-werk door een scholingsstimulans op te nemen in de NOW 2 en door voor het programma Nederland leert door 50 miljoen euro uit te trekken. Deze onderwerpen zouden ook hoge prioriteit in de ‘Perspectiefagenda’ moeten krijgen, een agenda voor de iets langere termijn waarvan sociale partners en kabinet hebben aangekondigd dat zij daar deze zomer aan gaan werken. AWVN vindt het belangrijk dat we mensen klaarstomen voor functies en vaardigheden waar in de toekomst steeds meer behoefte aan is, zoals op het gebied van digitale technologie en duurzaamheid. Bestaande goede initiatieven zouden we nu van een impuls moeten voorzien. Goed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt is uiteindelijk de beste garantie om sterk uit deze crisis te komen.

0 reacties