dinsdag 12 juni 2018

Arbeidsmigranten belangrijk voor Nederlandse economie

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa hebben een substantiële waarde voor de Nederlandse economie. Ze zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder deze arbeidsmigranten verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat onderzoeksbureau SEO in opdracht van de ABU heeft uitgevoerd.

De buitenlandse werknemers zijn vooral actief in de land- en tuinbouw, zakelijke dienstverlening, logistiek, groothandel, voedingsindustrie en metaalindustrie. Arbeidsmigranten doen hier vooral uitvoerend productiewerk aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarvoor volgens deze werkgevers nauwelijks binnenlandse arbeidskrachten te vinden zijn.

In 2016 droegen de arbeidsmigranten ongeveer 11 miljard euro bij aan het nationaal inkomen van Nederland. Na aftrek van de daarvan uitgekeerde beloning aan arbeidsmigranten blijft hier ruim 5 miljard euro van over, ongeveer 300 euro per Nederlander. In 2015 was dat respectievelijk ruim 9 miljard en bijna 4 miljard, omgerekend ongeveer 250 euro per hoofd van de bevolking. Daar staan enkele maatschappelijke kosten tegenover, waarvan de kosten voor gezondheidszorg, sociale zekerheid, huisvesting en sociale integratie de belangrijkste zijn. De inzet van de buitenlandse werknemers leidt slechts op beperkte schaal tot verdringing. Het betekent dat de productie van deze arbeidsmigranten vrijwel volledig additioneel is ten opzichte van de bestaande productie door binnenlandse werknemers.

AWVN is van mening dat dit onderzoek de toegevoegde waarde van buitenlandse werknemers voor de Nederlandse economie en welvaart onderschrijft. Buitenlandse werknemers zijn waardevol en verdienen respect en waardering op de arbeidsmarkt.

0 reacties