zondag 05 april 2020

Aanvraag noodmaatregel NOW mogelijk vanaf maandag 6 april

Werkgevers kunnen op maandag 6 april 2020 vanaf 9.00 uur de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op de website van het UWV staat. Maatregelen om ontslag tegen te gaan zijn aangescherpt.

Hoe dient u een aanvraag in om in aanmerking te komen voor de NOW?
In tien overzichtelijke stappen leidt AWVN u met dit stappenplan door de aanvraagprocedure heen, te beginnen met het bepalen van de meetperiode om in stap 10 de subsidie te ontvangen.
Download hier het stappenplan NOW

Het was even spannend of het zou lukken, maar op maandagochtend 6 april kunnen werkgevers vanaf 9.00 uur een aanvraag indienen voor de NOW. De aanvragen moeten worden ingediend door middel van een formulier op de website van het UWV. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authentificatie en autorisatie nodig: aanvragen doet u met uw loonheffingennummer.

Ook heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vrijdag 3 april 2020 de Tweede Kamer meegedeeld dat er op drie punten technische aanpassingen aan de NOW-regeling nodig zijn. Hieronder leest u meer over de wijzigingen van de NOW. AWVN heeft de samenvatting van de NOW op hoofdlijnen naar aanleiding van deze wijzigingen geactualiseerd.

1. De berekening van de hoogte van de subsidie in geval van een verzoek bij het UWV om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag is aangepast (artikel 7 NOW)
Bij het aanvragen van een NOW-subsidie committeren werkgevers zich eraan geen verzoeken bij het UWV in te dienen om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag. Als ze dat toch doen, leidt dat tot een lager subsidiebedrag.

In de regeling was geregeld dat het loon van werknemers voor wie een ontslagaanvraag is ingediend, na verhoging met 50%, in mindering werd gebracht op de loonsom van januari 2020 (of, als daar geen loongegevens over beschikbaar zijn, november 2019). Dit had echter als onbedoeld effect dat de verhoging met 50% gedeeltelijk, geheel, of méér dan geheel teniet wordt gedaan, afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies.

Artikel 7 is nu zo aangepast dat het loon van de werknemers (plus verhoging) voor wie een ontslagaanvraag wordt ingediend niet meer op de loonsom in mindering wordt gebracht, maar op de subsidie. De subsidie wordt dan verlaagd met: D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9, waarbij D staat voor de loonsom in januari 2020, dan wel november 2019. Dit verlaagt de subsidie veel meer dan in de oorspronkelijke opzet.

2. Aanpassing vaststellingstermijn (artikel 14, lid 4 NOW)
Artikel 14, lid 4, van de NOW bepaalde dat – na een verzoek om vaststelling van de definitieve subsidie (dus na afloop van de meetperiode van drie maanden) – de definitieve subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn wordt verruimd naar 52 weken. Beoogd wordt nog steeds de vaststelling zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken na de aanvraag te laten plaatsvinden. Maar in een aantal gevallen zullen aanvullende controlewerkzaamheden en een ruimere termijn voor vaststelling nodig zijn om het verzoek tot vaststelling te beoordelen. Het UWV heeft daar dan 52 weken de tijd voor.

3. Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer (artikel 8, lid 8 NOW)
Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. Aangezien het om uitvoeringstechnische redenen voor het UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven, wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens worden betaald op dit Nederlandse rekeningnummer.

4. Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (toelichting)
Ontslagen om bedrijfseconomische redenen worden wel ontmoedigd, zie onder 1, maar zijn niet verboden. Bij een ontslagaanvraag moet de werkgever volgens het reguliere toetsingskader aannemelijk maken dat het ontslag noodzakelijk is als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering, en dat er geen voor de hand liggende andere oplossingen zijn. Voor ontslagaanvragen die zijn ingediend op of na de datum van inwerkingtreding van de NOW (2 april 2020) geldt dat de werkgever aannemelijk zal moeten maken dat de NOW-subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende andere oplossing is. Het UWV zal dit overigens slechts marginaal toetsen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij AWVN of met de AWVN-werkgeverslijn, tel. 070 – 850 86 05.

Meer informatie over noodmaatregel NOW

Marco Veenstra
april 2020
Download
Slot
0 reacties