Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnMoet ik het loon doorbetalen van een zieke werknemer die doorwerkt na de AOW-gerechtigde leeftijd?

​Voor werknemers die doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd geldt een aantal andere arbeidsrechtelijke regels. De regeling omtrent het doorbetalen van loon bij ziekte is er daar één van.

Op 1 januari 2016 is de Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Hierin is opgenomen dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte 6 weken bedraagt. In een overgangsmaatregel, die aan de wet is toegevoegd, is opgenomen dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden voorlopig 13 weken zou bedragen in plaats van 6 weken, zoals in de wet was voorgesteld.

Door de overgangsmaatregel zijn bij inwerkingtreding van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd de volgende termijnen tijdelijk verlengd van 6 weken naar 13 weken:

  • de periode van loondoorbetaling bij ziekte;
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte;
  • het recht op ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid.

De termijnen waren verlengd, omdat de Tweede Kamer zorgen had geuit over mogelijke verdringing van niet-AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt als gevolg van de wet. Uit evaluatieonderzoek is echter gebleken dat van verdringing door AOW-gerechtigden geen sprake is. Bovenstaande termijnen kunnen daarom worden teruggebracht van 13 naar 6 weken. De beoogde ingangsdatum hiervoor was 1 april 2021.

Inmiddels is echter gebleken dat het in de Ziektewet geregelde overgangsregime dermate complex is dat aanpassing per 1 april 2021 niet mogelijk is. In verband met de benodigde voorbereidingstijd kan dit niet voor 1 januari 2022, zo meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit waarin de termijnen per 1 april 2021 zouden worden bekort naar 6 weken kan daarom niet worden vastgesteld. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt er later dit jaar bij de Tweede Kamer op terug.

Wilt u meer weten over wetgeving omtrent zieke werknemers? Op donderdag 4 november 2021 organiseert AWVN de masterclass De zieke werknemer. Deze masterclass wordt verzorgd door arbeidsrechtadvocaat Jikke Blokker en AWVN-jurist Jan Mathies. Meld u hier aan

0 reacties