SVZ: sociaal plan met oog voor belangen werknemers

Vanwege onvoldoende renderende activiteiten zag SVZ zich genoodzaakt in te krimpen. AWVN hielp bij het in goede banen leiden van de noodzakelijke reorganisatie. Daarbij hoorde ook het opstellen van een sociaal plan.

 • Vraagstuk

  Periodiek strategisch onderzoek wees uit dat een aantal SVZ-activiteiten in Europa reeds geruime tijd onvoldoende rendeerde en dat deze situatie – zonder aanpassingen – ook niet zou verbeteren. SVZ besloot op de locatie in Etten-Leur één van de twee productielijnen te schrappen en de productie van puree te verschuiven naar de landen, waar het fruit vandaan komt (bijv. Polen en Spanje). SVZ vroeg aan AWVN-advocaat Saskia Breukels om advies en ondersteuning bij deze reorganisatie.

 • Oplossing

  Door de bedrijfsconstructie (SVZ maakt deel uit van de coöperatie Cosun) moest Cosun de budgettering rond het sociaal plan en de te nemen maatregelen goedkeuren. AWVN heeft SVZ ondersteund bij het uitwerken van het reorganisatieplan en de OR-adviesaanvraag. Tegelijkertijd ging het managementteam aan het werk om een nieuwe organisatiestructuur te ontwerpen. Samen met de afdeling HR is de uitwisselbaarheid van functies beschreven en is de personeelslijst opgesteld.

  Vervolgens heeft AWVN sociale plannen in de sector en een eerder sociaal plan bij SVZ zelf vergeleken om te komen tot een goed sociaal plan. Daarnaast hebben AWVN-experts berekeningen gemaakt en geadviseerd over pensioen- en andere financiële, fiscale vraagstukken. De voorbereidingen zijn zorgvuldig doorgesproken en in een draaiboek samengevat.
  Met name de goede volgorde van het inlichten van betrokken partijen (OR, vakbonden en werknemers) is diverse malen nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest: op één dag werd eerst de OR ingelicht en daarna de medewerkers en de bonden.

  Eind januari is de voorgenomen reorganisatie aangemeld bij het UWV Werkbedrijf. Daarna hebben de bestuurder (directeur) en de HR-manager het overleg met de ondernemingsraad gevoerd. AWVN heeft SVZ geadviseerd over beantwoording van de OR-vragen. Tegelijkertijd begon het overleg met de vakbonden dat de werkgever samen met zijn AWVN-adviseur voerde. Het sociaal plan is door de adviseur en AWVN-advocaten opgesteld. AWVN-advocaten verzorgde alle stukken, waaronder de ontslagaanzeggingen en vaststellingsovereenkomsten.

  Nadat de betreffende medewerkers op 21 maart hoorden dat zij boventallig waren, informeerde AWVN-advocaten hen op 22 maart (groepsgewijs) over het proces en de inhoud van het sociaal plan.
  In dezelfde week richtten juristen van FNV een loket in, waar medewerkers (vakbondsleden, maar ook niet-leden) terecht konden voor advies. Vanuit het sociaal plan had de werkgever hiervoor 250 euro per werknemer beschikbaar gesteld – wel moesten de werknemers de vaststellingsovereenkomsten vóór 1 april tekenen.

 • Resultaat

  Een organisatorische aanpassing van 65 formatieplaatsen bleek noodzakelijk, in Nederland ging het om ca. 55 fte. Door de snelheid waarmee alle partijen hebben gehandeld, was er op 15 maart een akkoord met de vakorganisaties. Eindresultaat: een betaalbaar sociaal plan met de mogelijkheid om via vaststellingsovereenkomsten de dienstverbanden te beëindigen.
  Op 17 maart kwam het positieve advies van de OR, waarna SVZ de reorganisatie kon uitvoeren. Op 1 april waren ook de individuele zaken afgewikkeld.
  De boodschap voor de boventallig verklaarde medewerkers was onaangenaam, toch oordeelt de onderneming dat het proces in goede harmonie is verlopen. Het management van SVZ heeft zorgvuldig en met oog voor de medewerkers gehandeld.

 • Over SVZ en de inzet van AWVN

  SVZ International B.V. uit Etten-Leur maakt deel uit van de bij AWVN aangesloten brancheorganisatie Cosun (coöperatie van onder meer SuikerUnie, Aviko, Sensus).

  De onderneming produceert groente- en fruitingrediënten tot purees, sapconcentraten en compounds voor de internationale voedingsmiddelenindustrie, o.a. voor een aantal grote, toonaangevende industriële bedrijven in de branche.

  AWVN-inzet
  • Benchmark, schets en opstellen sociaal plan
  • Beoordelen uitwisselbaarheid functies
  • Opstellen personeelslijst
  • Berekeningen pensioen- en andere fiscale, financiële vraagstukken
  • Opstellen draaiboek, tijdpad / stappenplan
  • Ondersteuning melding UWV
  • Overleg bonden sociaal plan
  • Opstellen OR-adviesaanvraag en advies bestuurder rond overleg met OR
  • Opstellen brieven en andere stukken, ondersteuning individuele dossiers
  • Voorlichtingsbijeenkomsten boventallige medewerkers.

0 reacties