Home / Klanten over ons / Cao-proces Tata Steel: winst op arbeidsverhoudingen
Tata Steel

Cao-proces Tata Steel: winst op arbeidsverhoudingen

 • Vraagstuk

  Toen Tata Steel begin 2010 de weg uit het economische dal had gevonden, was de wereld structureel veranderd. De vraag naar staal in de EU was fors gedaald, en in China en India juist enorm gegroeid.
  Onderhandelen over de cao met nieuwe vakbondsbestuurders bood een goede kans om te werken aan goede arbeidsverhoudingen.

 • Oplossingsrichting

  Omdat in maart 2010 van alle vier de bonden (FNV, CNV, VHP en De Unie) nieuwe bestuurders aan tafel zaten, heeft Tata Steel de vakbondsbestuurders uitvoerig bijgepraat over de staalmarkt in het algemeen, de gevolgen van de economische crisis en wat dat voor de IJmuider staalproducent betekent. De onderneming hield vast aan de eigen voorstellenbrief, die gebaseerd was op de geschetste economische realiteit en die inzette op een toekomstbestendige cao. Een inhoudelijke discussie bleek nog een brug te ver, maar er was wel ruimte voor een inventarisatie van mogelijke gemeenschappelijke belangen, pijnpunten en verschillen van inzicht.

  Na een grondige voorbereiding met diverse paritaire werkgroepen in het afgelopen jaar, waarin ook AWVN haar expertise op verschillende terreinen in mocht zetten, zijn aan de onderhandeltafel gemeenschappelijke thema’s benoemd, onder meer duurzame inzetbaarheid, pensioen, leeftijdsdiscriminerende regelingen, telewerken en vanzelfsprekend de loonparagraaf en looptijd van de nieuwe cao. Het was een gezamenlijke zoektocht naar toekomstgerichte afspraken, rekening houdend met de eisen van deze tijd en de veranderende marktomstandigheden; moderner, simpeler, gericht op de toekomst en aantrekkelijk voor alle medewerkers.
  Lysbet Donders (HR-directeur): ‘De verschuiving van een discussie over standpunten naar een dialoog over belangen was pure winst. Die houding namen we in 2011 mee naar de cao-tafel. De onderhandelingen waren dan ook in sterke mate inhoudelijk en gericht op de belangen van partijen.’

 • Resultaat

  Het cao-akkoord 2010 bleef inhoudelijk beperkt. Het overleg was pittig maar steeds constructief. Er ontstond gaandeweg meer ruimte voor dialoog. In het akkoord 2011 zijn op belangrijke inhoudelijke onderwerpen goede resultaten geboekt. Zo zijn bestaande regelingen voor leeftijdsdagen omgevormd tot een regeling loopbaanverlofdagen voor alle medewerkers. Werknemers kunnen die verlofdagen hun hele loopbaan naar eigen behoefte en keuze inzetten. Wel geldt een overgangsmaatregel. Ook start Tata een pilot om de mogelijkheid tot telewerken in de organisatie te verkennen.

  Vanuit een gemeenschappelijk belangenkader hebben cao-partijen op belangrijke thema’s de agenda voor de toekomst verkend en afspraken kunnen maken die hierin passen. In feite is hiermee een goede invulling gegeven aan het door sociale partners eind januari 2011 gepubliceerde manifest Naar nieuwe arbeidsverhoudingen.

 • Over Tata Steel en de inzet van AWVN

  Tata Steel
  • is een staalproducent voor o.a. de bouw, auto- en verpakkingsindustrie
  • is een wereldspeler in de staalindustrie
  • biedt werk aan meer dan ca. 10.000 mensen, merendeels op de locatie IJmuiden.

  Inzet van AWVN
  • Delegatietraining
  • Groepsinterviews paritaire cao-werkgroep rond leeftijdgebonden regelingen
  • Levering data relevante omgeving
  • Cao-advisering
  • Begeleiding cao-proces.