Ongewenst gedrag en werkdruk

Logo AWVN-werkgeverslijnOngewenst gedrag op de werkplek en werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld, of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren psychosociale arbeidsbelasting (PSA); werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om deze zaken aan te pakken.

 

Onderstaande illustratie, afkomstig uit het TNO-factsheet PSA, geeft een beeld van de omvang van het probleem.

ongewenst gedrag op het werk

 • Zelfinspectietool werkdruk en ongewenst gedrag

  Om werkstress op de werkvloer te voorkomen moeten werkgevers volgens de Arbowet beleid hebben en maatregelen nemen. Hierbij is de Zelfinspectietool werkdruk en ongewenst gedrag van het ministerie van SZW een goed hulpmiddel.

  Met deze tool kunnen werkgevers naar de eigen organisatie kijken zoals een inspecteur dat doet. Zij kunnen zo makkelijk zelf checken of zij voldoen aan de regels. De tool gaat in op de factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en discriminatie op de werkvloer.

  Na gebruik van de tool beschikt de werkgever over een lijst met actiepunten en achtergrondinformatie. De Zelfinspectietool is te gebruiken op computer, tablet en smartphone.

  Zelfinspectietool werkdruk en ongewenst gedrag

 • PSA in de arbocatalogus

  Op een speciale website van de Stichting van de Arbeid kunt u voor uw branche, sector of bedrijf oplossingen voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vinden. Met de oplossingen kunt u PSA in uw branche aanpakken en uw arbocatalogus vormgeven.

 • Downloads en toelichting

  Er zijn de afgelopen jaren diverse methoden en instrumenten ontwikkeld om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en aan te pakken. Een beknopt overzicht.

   

  Gespreksleidraad werkstress van checkjewerkstress.nl is bedoeld om het thema werkstress op de agenda te zetten. Ook vragen rondom pesten komen erin aan de orde. De gespreksleidraad is niet alleen interessant voor de leidinggevende maar ook voor het hele team.

  Externe bron
  november 2015
  Download

  Werkdruk verminderen wordt overzichtelijker met de Wegwijzer werkdruk. TNO en sociale partners ontwikkelden samen deze wegwijzer op basis van praktijk en wetenschap. De wegwijzer leidt werkgever of werknemer gestructureerd door een aanpak werkdruk die bij iedere organisatie toepasbaar is.

  Externe bron
  november 2015
  Download

  Wegwijzer pesten op het werk van TNO en sociale partners is een brede introductie tot de pestproblematiek. Het behandelt de verschijningsvormen van pesten, de risicofactoren en de gevolgen. Daarnaast geeft de wegwijzer inzicht in maatregelen voor de gepeste, de omstanders en de werkgever. In alle fasen van het proces kan de wegwijzer interessante handvatten bieden.

  Externe bron
  november 2015
  Download

  Organisaties en de werkvloer zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de hand, kan de ondernemingsraad (OR) hierbij helpen. In Roadmap aanpak pesten voor ondernemingsraden (TNO/ministerie van SZW) staan drie routes beschreven die een OR kan bewandelen om pesten op de werkvloer aan te pakken.

  Wegwijzer seksuele intimidatie op het werk (TNO en sociale partners) is erop gericht het slachtoffer, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van seksuele intimidatie en hun handvatten te geven om seksuele intimidatie op het werk aan te pakken. Seksueel ongewenst gedrag kan plaatsvinden tussen collega’s of door leidinggevenden. Dit noemen we ‘intern’, omdat het binnen de organisatie gebeurt. Er kan ook sprake zijn van ‘externe’ seksuele intimidatie waarbij klanten, cursisten, gasten, cliënten of patiënten zich hieraan schuldig maken. Deze wegwijzer richt zich op interne seksuele intimidatie.
  De Wegwijzer leidt in drie stappen naar een passend aanpak van seksuele intimidatie.

  Infoblad Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  AWVN heeft in februari 2022 samen met VNO-NCW en MKB-Nederland een infoblad Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gemaakt. Het biedt werkgevers handvatten om seksuele intimidatie te herkennen, het bevat de wettelijke regels en laat zien welke maatregelen bijdragen aan een veilige werkomgeving.

  TNO-rapport Agressie op het werk is een grondige studie, die de ontwikkelingen, de risico’s en impact van agressie op de werkvloer in kaart brengt en de behoefte aan maatregelen inventariseert.

  Externe bron
  september 2016
  Download

  Het Tipsheet van het College voor de Rechten van de Mens geeft tips aan werkgevers en HR-professionals voor een zorgvuldige afhandeling van klachten over seksuele intimidatie.

0 reacties