Verkopen van vakantiedagen

Logo AWVN-werkgeverslijnHet is mogelijk bij schriftelijke overeenkomst overeen te komen dat tijdens het dienstverband de niet-genoten bovenwettelijke vakantiedagen te verkopen. Deze afkoopmogelijkheid is bewust beperkt tot de bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Werknemer noch werkgever kunnen elkaar verplichten tot afkoop van vakantiedagen. Partijen zullen beide moeten instemmen met de afkoop. Overigens verplicht een cao doorgaans niet tot afkoop van vakantiedagen, maar biedt deze slechts de mogelijkheid tot afkoop van deze dagen.

Ten aanzien van het verkopen van bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat de werkgever moet afwegen of het wenselijk is om af te spreken dat deze ongelimiteerd kunnen worden afgekocht omdat ook leeftijdsgebonden dagen als bovenwettelijke dagen moeten aangemerkt. Het is de vraag of voor deze dagen niet expliciet de verkoopmogelijkheid moet worden uitgesloten nu zij kennelijk noodzakelijk worden geacht om de oudere werknemer de mogelijkheid te geven om van zijn werkinspanningen te herstellen.
Overigens betekent het toekennen van extra vakantiedagen aan oudere werknemers dat er onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt. Een dergelijk onderscheid is slechts toegestaan als daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat.

0 reacties