SER-besluit Fusiegedragsregels

Logo AWVN-werkgeverslijnOp 18 september 2015 heeft de raad een herziene versie van de SER-Fusiegedragsregels vastgesteld (de laatste versie, het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, was sinds 5 september 2001 van kracht). De nieuwe regels zijn op 1 oktober 2015 in werking getreden.

De SER-Fusiegedragsregels 2015, ook wel bekend als de fusiecode, beschermen de belangen van in een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie. De regels beogen te waarborgen dat bij het overwegen van een fusie de nodige aandacht aan de belangen van in de onderneming werkzame personen wordt besteed.
In tegenstelling tot de fusiegedragsregels uit 2000 gelden de nieuwe regels ook voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. Ook nieuw is de mogelijkheid tot bemiddeling voor partijen die een klacht hebben over het niet naleven van de fusiegedragsregels.

 • Fusiegedragsregels 2015

  Ruimere werkingssfeer fusieregels
  De werkingssfeer van de fusiegedragsregels moet ruim worden uitgelegd: de fusiegedragsregels zijn van toepassing op meer sectoren dan omschreven in de toelichting bij de fusiegedragsregels in 2000.
  Dat komt door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en de toenemende bedrijfsmatige organisatie in sectoren die traditioneel niet onder de fusiegedragsregels vielen. De fusiegedragsregels zijn ook van toepassing op de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.
  Voorbeelden van non-profitorganisaties en organisaties binnen de overheid die ook onder de fusiegedragsregels gaan vallen zijn ondernemingen in de zorg (bijvoorbeeld thuiszorg, ziekenhuizen en kinderopvang), het onderwijs en de culturele sector. Ook in geval van fusies binnen het vrije beroep, zoals accountants, advocaten, architecten, stedenbouwkundigen en raadgevende ingenieurs zijn de fusiegedragsregels van toepassing.

  Recht op bemiddeling
  Als een fusiepartij of een vakbond twijfels heeft over het (op een behoorlijke wijze) naleven van de fusiegedragsregels, kunnen zij nu ook gebruik maken van een mogelijkheid tot bemiddeling. In plaats van een formele procedure bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels te starten, kunnen partijen dan proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

  Bescherming belangen werknemers
  De fusiegedragsregels spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de belangen van werknemers bij (voorgenomen) fusies. De regels zijn een vorm van zelfregulering. Op grond van deze regels moeten ondernemingen de betrokken vakbonden tijdig informeren over fusie- of overnameplannen. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen. De melding moet ook naar de SER, die toeziet op naleving van de afgesproken gedragsregels in geval van fusies.
  Geschillen over de naleving van de regels worden beslecht door de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.

 • Meer informatie

  • Een toelichting op de wijzigingen in de herziene Fusiegedragsregels kunt u vinden in het door de Commissie Herziening Fusiegedragsregels opgestelde rapport van bevindingen (via de site van de SER).
  • Algemene informatie over fusiegedragsregels vindt u eveneens op de site van de SER.

Externe bron
oktober 2015
Download
0 reacties