Cao-afspraken tussentijds aanpassen

Logo AWVN-werkgeverslijnDrie dingen waar u als werkgever rekening mee moet houden, als u overweegt om de cao tussentijds open te breken of aan te passen.

1. Als de cao een procedure tot het verkrijgen van dispensatie van één of meerdere bepalingen kent, kunt u daar een beroep op doen. Is dit niet het geval, dan is het zaak goed te bekijken wat er in de lopende cao over het openbreken van het contract staat. Vaak ziet u een soortgelijke term niet terug, maar staat er een bepaling over tussentijds overleg. Staat er bijvoorbeeld in op welke gronden de cao tussentijds kan worden aangepast of in elk geval het overleg daarover kan worden gestart?
Soms geldt binnen een cao een algemene overlegverplichting, waarbij partijen met elkaar moeten overleggen op verzoek van een of meerdere cao-partijen. Dit zie je vooral bij bedrijfstakcao’s.
Als over het openbreken niets vermeld staat in de cao, moet u het gesprek aangaan met de vakbonden. Zorg dat de business case helder is. Waarom kan van de onderneming niet worden gevraagd de huidige afspraken na te komen? Wat is het effect op de organisatie als u dat wel zou doen? En wat kan een andere, vervangende afspraak betekenen voor u, en ook voor de werknemers?

2. Verplaats je in ‘de andere kant van de tafel’. Wat zijn de belangen van de werknemers en andere stakeholders? Bedenk daarbij dat u de bonden nodig hebt, niet alleen voor een gedragen, nieuwe afspraak nu, maar ook in de toekomst. U kunt de cao immers niet eenzijdig aanpassen. Zonder overeenstemming met de vakbond moet u de cao onverkort naleven. Blijf ook goed communiceren met de interne organisatie, dus de werknemers en de medezeggenschap. Zorg dat zij uw dilemma kennen en maak duidelijk waarom aanpassing nodig is.

3. Kijk verder dan alleen afspraken over de hoogte van het loon. Denk ook aan afspraken over betaalmomenten t.a.v. collectieve of individuele loonsverhogingen, vakantietoeslag niet uitbetalen in mei, maar op een later moment of in een bedrag per maand. Wellicht zijn er ook andere afspraken mogelijk, zoals het nu niet betalen van een onvoorwaardelijke loonsverhoging, maar pas als u op een nader te bepalen moment alsnog een bepaald resultaat haalt. Of u kunt in ruil voor een uitgestelde salarisverhoging extra verlof toekennen. Soms worden ook werkgelegenheidsafspraken gemaakt, waarbij het bevriezen van de lonen wordt uitgeruild tegen het behoud van banen.
Zorg wel dat u realistische afspraken maakt.

Let op: Als u wijzigingen doorvoert in de cao, moet u deze aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als het gaat om een algemeen verbindend verklaarde cao, moet u ook een verzoek tot wijziging van het AVV-besluit indienen, anders blijft de originele, ongewijzigde cao met voorrang gelden voor alle werkgevers die aan de cao gebonden zijn.

Bron Webpaper Cao tussentijds aanpassen: 3 dingen die u moet weten, AWVN,18/06/2020