Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de werkgever?

Logo AWVN-werkgeverslijnHet aangaan van een arbeidsovereenkomst impliceert voor de werkgever o.a. dat hij te maken krijgt met de wettelijke bepalingen over schade die de werknemer lijdt tijdens het werk.

Aansprakelijk voor schade tijdens werk
De werkgever is verplicht de lokalen waarin, en de werktuigen en gereedschappen waarmee de arbeid wordt verricht op die manier te verzorgen dat voorkomen wordt dat de werknemer schade lijdt. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werk lijdt, tenzij hij aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
De bewijslast dat de werkgever al zijn verplichtingen is nagekomen, ligt bij de werkgever. Aan deze bewijslast worden zeer zware eisen gesteld.

Bewuste roekeloosheid van de werknemer
De werkgever hoeft de schade van de werknemer niet te vergoeden als deze schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van bewuste roekeloosheid is pas sprake als de werknemer zich direct voorafgaand aan het ongeval ervan bewust was dat hij zich roekeloos gedroeg. Het begrip opzet/bewuste roekeloosheid wordt in de rechtspraak zeer beperkt uitgelegd. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever.

Ook aansprakelijk voor uitzendkrachten

De aansprakelijkheid van de werkgever geldt ook voor niet-werknemers die bij hem werkzaam zijn: bij uitzendarbeid, uitlening en aanneming van werk, maar kan ook van toepassing zijn op stage-overeenkomsten of overeenkomsten met vrijwilligers. Als een niet-werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden en die niet tot de activiteiten van de inlener behoren, kan hij de inlener in beginsel niet aansprakelijk stellen (bijvoorbeeld de schilder die een ongeval krijgt bij het schilderen van een advocatenkantoor).

Welke schadevergoeding kan werknemer eisen?

De werknemer kan als gevolg van een bedrijfsongeval dan wel beroepsziekte de volgende schadevergoeding eisen:
• gederfde inkomsten (indien geen loondoorbetaling plaatsvindt)
• ziektekosten
• immateriële schade.

Afgeschermd voor leden

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.

0 reacties