Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHoewel het grensoverschrijdend verkeer door het uitbreken van de coronapandemie aanzienlijk is teruggelopen, zijn er nog steeds werknemers die met hun gezin voor langere tijd niet in hun land van oorsprong wonen en werken. Expats staan in veel gevallen niet meer ingeschreven in het voormalige woonland (in Nederland bij de Basisregistratie Personen) en zijn ook niet meer geregistreerd bij een huisarts. Hoe komen deze buitenlandse expats die naar Nederland zijn uitgezonden (met hun gezin) en Nederlandse expats die naar het buitenland zijn uitgezonden (met hun gezin) aan een coronavaccinatie?

Overheden van landen hebben momenteel nagenoeg alle vaccins opgekocht. Dat betekent dat op particuliere wijze vooralsnog niet over vaccins kan worden beschikt.

Omdat overheden veel vaccinaties centraal aansturen, is het aan de overheid van het desbetreffende land wie op een bepaald moment voor vaccinatie in aanmerking komt. De meeste landen hebben een programma, waarbij de meest kwetsbaren het eerst worden gevaccineerd, waarna vervolggroepen aan de beurt zijn. In sommige landen wordt vaccinatie voorbehouden aan enkel ingezetenen/onderdanen. Soms betreft het alle ingezetenen, waaronder expats, maar er zijn veel verschillen per land.

In sommige landen is bepalend of men in het desbetreffende land sociaal verzekerd is. Wie als expat gedetacheerd is naar een verdragsland en op basis van een verklaring inzake toepasselijke wetgeving de wetgeving van het thuisland heeft voortgezet en die van het gastland heeft uitgesloten, valt niet onder de lokale sociale verzekeringswetgeving.

In andere landen is het in aanmerking komen voor vaccinatie voorbehouden aan het hebben van een verblijfspas.

Het is dus van belang om lokaal navraag te doen naar het vaccinatieschema en wanneer men in aanmerking komt.

Via onderstaande sites vindt u meer informatie over welke instantie bevoegd is voor de vaccinaties en wat de stand van zaken qua vaccineren in een bepaald land is:
Coronavirus (COVID-19) Vaccinations – Statistics and Research – Our World in Data
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
COVID-19 Data Visualisation (internationalsos.com)

Nederland: registratie bij de huisarts leidend voor vaccinatie

Voor Nederland geldt in beginsel dat het startpunt veelal de registratie bij de Nederlandse huisarts is. Als men daar (nog) geregistreerd is, zou men de oproep kunnen afwachten en eventueel terugkeren naar Nederland als men aan de beurt is. Wel moet de oproep dan naar het juiste adres worden gestuurd, zodat men tijdig van de oproep kennis kan nemen. Als dit niet mogelijk is, wordt men verwezen naar de vaccinatieregels in het werkland. Buitenlandse expats die naar Nederland zijn gekomen, zouden zich dus bij een huisarts moeten registreren en daar navraag naar de vaccinatievolgorde moeten doen.

Via het rijksvaccinatieprogramma zijn expats die vanuit Nederland worden uitgezonden in principe uitgesloten.

De vraag is inmiddels ook voorgelegd aan het RIVM die hierover nu overleg voert met het Ministerie van Volksgezondheid. Zodra hierover meer duidelijk is, informeren wij u hierover via onze website.

2 reacties