Medewerkersenquête

Een relatief eenvoudige manier om meningen van medewerkers op te halen, is de medewerkersenquête. AWVN adviseert en ondersteunt werkgevers bij het kiezen van de voor hun doel meest geschikte vragen(lijst), het verwerken van de resultaten in een rapportage, de presentatie hiervan aan stakeholders en communicatie hierover met de medewerkers.
De medewerkersenquête van AWVN wordt altijd op maat samengesteld. AWVN heeft op thema’s als duurzame inzetbaarheid en roosters en werktijden aanpasbare standaardenquêtes ontwikkeld.

Enquête duurzame inzetbaarheid

De enquête duurzame inzetbaarheid kijkt vanuit twee perspectieven: dat van de organisatie en dat van de medewerker. Door deze perspectieven met elkaar te verbinden, blijven uw organisatie en uw medewerkers fit, ook in de toekomst. Aansluitend bij de AWVN-visie op duurzame inzetbaarheid bevat deze vragenlijst vragen over: vitaliteit, gezondheid en motivatie van de medewerker, stijl van leidinggeven en flexibiliteit, productiviteit en bemensing van de organisatie.

Voorbeeldvragen
Vitaliteit, gezondheid en motivatie van de medewerker
• Ik zie kansen om in het werk te ontwikkelen […]
• Ik voel mij fit genoeg om de komende jaren te voldoen aan de eisen die het werk stelt […]

Stijl van leidinggeven
• Ik ben tevreden over de periodieke evaluatie van mijn werkprestaties met mijn leidinggevende […]
• Mijn leidinggevende stimuleert mij mezelf te ontwikkelen […]

Flexibiliteit, productiviteit en bemensing
• Ik zie verbetermogelijkheden in de flexibiliteit wanneer wij (max. 3 onderwerpen aankruisen):
– beter inspelen op de wensen van klanten
– beter inspelen op trends en ontwikkelingen
– beter inspelen op pieken en dalen in het werk
– meer bij elkaar invallen bij piekdrukte
– besluiten lager in de organisatie nemen
– meer samenwerken
– anders, namelijk…. (open vraag)

Enquête voorkeuren in arbeidsvoorwaarden

De enquête voorkeuren in arbeidsvoorwaarden onderzoekt – bijvoorbeeld voorafgaand aan de onderhandelingen – de wensen en voorkeuren van medewerkers ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Het is een manier om medewerkers meer te betrekken bij het onderhandelingsproces en als werkgever beter te weten wat medewerkers ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden belangrijk vinden.

Voorbeeldvragen
• Hoe tevreden ben je met je huidige arbeidsvoorwaarden? […]
• Bij het afsluiten van een cao moeten er altijd keuzes worden gemaakt. Wat zijn voor jou de twee belangrijkste onderwerpen waarover in de nieuwe cao afspraken moeten worden gemaakt? (kruis maximaal 2 onderwerpen aan) […]
• Ruimte in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling: Ben je voorstander van een arbeidsvoorwaardenpakket dat: […]
• Hoe wil je het liefst worden beloond? […]
• Ik zou graag het volgende onderwerp agenderen: […]

Uiteraard kan deze vragenlijst worden uitgebreid met een of meerdere HR-thema’s die actueel zijn in de organisatie.

Enquête persoonlijk keuzebudget

Bij veel organisaties is het invoeren van een keuzesysteem voor een deel van de arbeidsvoorwaarden een actueel vraagstuk. De derde generatie keuzesystemen is in opkomst: persoonlijke budgetten en total-cashsystemen. Met deze enquête PKB kunt u als werkgever onder meer onderzoeken of medewerkers invoering van een persoonlijk keuzebudget aantrekkelijk vinden en voor welke doelen zij dit budget willen gebruiken.

Voorbeeldvragen
• Hoe belangrijk vind je het dat binnen de arbeidsvoorwaarden bij onze organisatie mogelijkheden komen om als medewerker individuele keuzes te maken? […]
• Als er een Persoonlijk keuzebudget zou zijn bij onze organisatie zou je daar dan gebruik van maken? […]
• Als er een Persoonlijk keuzebudget zou worden ingevoerd, zou je dat dan waarderen? […]
• Als je gebruik van het Persoonlijk keuzebudget zou maken, hoe vaak zou je dan willen kiezen? […]
• Als ik een deel van mijn arbeidsvoorwaarden in zou kunnen zetten voor andere doelen, dan zou ik dit besteden aan: […]

Enquête pensioen

Om ook in de toekomst een goed en betaalbaar pensioen te houden, wordt er in uw organisatie wellicht gewerkt aan een nieuwe pensioenregeling. Met de enquête pensioen kunt u ophalen wat er bij medewerkers leeft als het gaat om pensioen en wat medewerkers in een nieuwe regeling belangrijk vinden.

Voorbeeldvragen
• Onze pensioenregeling wordt aangepast, zodat deze nu en in de toekomst betaalbaar blijft. Wat vind je daarvan? […]
• Als ik zelf zou kunnen kiezen dan… betaal ik liever nu meer pensioenpremie en ontvang een lager netto loon dan dat ik straks een lager pensioen ontvang […]
• Als ik zelf zou kunnen kiezen dan… zie ik liever nu af van een loonsverhoging dan dat ik straks een lager pensioen ontvang […]
• Heb je je de laatste tijd verdiept in het onderwerp pensioen? […]
• Weet je hoeveel je pensioen bedraagt als je met pensioen gaat? […]

Enquête het nieuwe werken

Hoe meer draagvlak voor deze manier van werken in de organisatie, des te beter Het Nieuwe Werken (HNW) werkt. Is uw organisatie toe aan de stap naar HNW, een stap verder in HNW of een evaluatie van de overstap naar deze andere manier van werken? Met de enquête Het Nieuwe Werken kunt u medewerkers naar hun verwachtingen en mening vragen. Of hen vragen mee te denken over mogelijke oplossingen en verbeteringen.

Voorbeeldvragen
• Beleving: voor mij is HNW een positieve verandering […]
• Beleving: in mijn functie is HNW onmogelijk […]
• Organisatorisch: het is mij duidelijk welke ICT-faciliteiten beschikbaar worden gesteld om volgens HNW te werken […]
• Effect: door HNW ben ik minder gaan reizen […]
• Eigen verantwoordelijkheid: ik zal mij actiever op moeten stellen om contact te onderhouden met mijn collega’s […]

Enquête roosters en werktijden

Vanuit organisatorisch oogpunt is het optimaal afstemmen van werk en mensen in de tijd belangrijk voor de efficiëntie en productiviteit. De enquête roosters en werktijden vraagt de medewerkers hoe zij aankijken tegen hun rooster en werktijden.

Voorbeeldvragen
Individuele flexibiliteit
• Wat is volgens jou de reden dat werktijden flexibeler zouden moeten worden? Maak een keuze uit één van onderstaande antwoorden en licht waar nodig toe […]
Bedrijfsmatige flexibiliteit
• Kijkend naar de werktijden in onze organisatie denk ik dat het volgende noodzakelijk is voor ons bedrijf: […]
Zeggenschap
• De volgende vraag gaat over de invloed die jij wilt uitoefenen op je rooster. Hiertoe kun je onderstaande tien uitspraken voorzien van een cijfer (5 = dit vind ik het allerbelangrijkst; 1 = dit vind ik helemaal niet belangrijk) […]
Gezondheid
• De volgende vraag gaat over gezondheid in relatie tot het rooster. Je kunt onderstaande uitspraken voorzien van een cijfer (5 = dit vind ik het allerbelangrijkst; 1= dit vind ik helemaal niet belangrijk) […]
Roostervoorkeuren
• De volgende vraag gaat over het rooster zelf. Je kunt onderstaande uitspraken voorzien van een cijfer (5 = dit vind ik het allerbelangrijkst; 1 = dit vind ik helemaal niet belangrijk) […]

Enquête talentmanagement

De enquête talentmanagement helpt uw werknemers inzicht te krijgen in hun (beroepsmatige) ontwikkeling. Daarnaast krijgt u als werkgever inzicht in hoe u de ontwikkeling van uw medewerkers beter kunt faciliteren.

Voorbeeldvragen
• Ik weet waar ik mij in mijn huidige functie kan verbeteren en zie daar nog voldoende mogelijkheden voor […]
• Ik durf het bespreekbaar te maken wanneer mijn werk te veel van mij vraagt of mij onvoldoende uitdaagt […]
• Ik weet wat voor loopbaanmogelijkheden er binnen onze organisatie voor mij zijn […]
• In mijn werkomgeving word ik door mijn collega’s en leidinggevende vooral aangesproken op mijn talent, mijn sterke punten […]
• Er zijn systemen, tools en er is informatie beschikbaar die mij helpen om mezelf een goed beeld te vormen over mijn functioneren en ontwikkeling […]

Enquête Medewerkersbetrokkenheid

Steeds meer organisaties hebben aandacht voor de betrokkenheid van hun medewerkers bij het werk en de organisatie. Met deze enquête krijgt u inzicht in hoe uw medewerkers aankijken tegen hun werk, het management, de cultuur, de organisatie en hun arbeidsvoorwaarden.

Voorbeeldvragen
Betekenis van het werk
• Ik ervaar mijn werk als zinvol […]
• Het werk is goed georganiseerd […]

Werk en welbevinden
• Ik heb plezier in het werk […]
• Ik heb voldoende invloed op de manier waarop ik mijn werk uitvoer […]

Arbeidsomstandigheden en gezondheid
• Mijn collega’s en ik spreken elkaar aan op onveilig gedrag […]

Naast vragen over de betekenis van het werk, werk en welbevinden en arbeidsomstandigheden en gezondheid, zijn in deze enquête ook vragen opgenomen over dialoog, leiderschap en inzetbaarheid.

aanmelden