Coronacrisis en dienstverlening van AWVN

Extra servicepagina’s op deze site:
Coronavirus en werk (overzichtspagina)
Veelgestelde vragen over corona en werkcorona
Q&A Internationale arbeidsmobiliteit en coronacrisis
De 1,5-metereconomie

Ook in deze onzekere tijden kunt u op AWVN en onze adviseurs rekenen voor advies en ondersteuning. In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd voelen we als werkgeversvereniging ook de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan úw continuïteit. Daarom blijft onze dienstverlening beschikbaar.

Dit betekent dat onze adviseurs zoveel mogelijk vanuit huis werken en beschikbaar zijn voor advisering. Wij hebben onze adviseurs gevraagd om creatief te zijn in het onderhouden van contact met leden, bijvoorbeeld via telefoon of Skype. Als u graag onze adviseurs in persoon wilt ontmoeten, dan blijft dat mogelijk, onder de voorwaarde dat zij zich houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en de richtlijnen van uw organisatie.

De AWVN-werkgeverslijn – tel. 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl – blijft op de reguliere tijden bereikbaar.

Onze kantoren blijven open voor overleg en werkzaamheden die niet op een andere wijze kunnen plaatsvinden.

Als u vragen over het bovenstaande hebt, dan kunt u bij uw adviseur terecht. Wij blijven u als vereniging ook in deze onzekere tijden graag van dienst. Daarnaast brengen wij u onderstaande dienstverlening onder de aandacht.

 • Hulp bij uw NOW-aanvraag

  Wanneer een organisatie door de coronacrisis te maken heeft met een omzetverlies van 20% of meer, kan zij een beroep doen op de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid). De aanvraag voor de NOW, die leidt tot een tegemoetkoming in de loonkosten voor uw organisatie tot maximaal 90%, doet u bij het UWV. De NOW is een complexe regeling, waarbij de eerste technische aanpassingen al hebben plaatsgehad. Verdiep u goed in de regeling voordat u een aanvraag doet.

  AWVN heeft alle expertise in huis om u te helpen bij het indienen van deze aanvraag. We kennen de regeling en staan in nauw contact met het ministerie van SZW. We zijn u graag van dienst.

  Neem contact op met uw eigen AWVN-adviseur of meld u bij de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

 • Coronacrisis en de thuiswerkende, internationaal mobiele werknemer: gaat dat wel goed?

  U heeft een bedrijf met internationale kenniswerkers. Vanwege de coronacrisis zijn de werknemers door het thuisland gevraagd terug te keren of de werknemer wil om een andere reden terug naar het thuisland. Ook kan het zijn dat een werknemer door (in)reisverboden niet naar Nederland kan reizen om hier te werken.

  Wanneer als gevolg van de uitbraak van het coronavirus werknemers niet in Nederland kunnen werken maar thuiswerken in hun eigen woonland, ontstaan verschillende risico’s op het gebied van de internationale arbeidsmobiliteit.
  En wel op de volgende gebieden:
  1. migratierecht (geldigheid vergunningen/meldingsplicht erkend referent)
  2. sociale verzekeringen (inhoudingen en afdracht zonder BSN-nummer / verschuiven van verzekeringsplicht / verzekeringsplicht in het werkland)
  3. arbeidsrecht/arbeidsvoorwaarden (nieuwe verplichtingen in het – tijdelijke – werkland / notificatie)
  4. fiscaal (fiscale inhoudingsplicht in het thuisland / mogelijk verplichting salarisadministratie te voeren in het werkland / aparte afspraken met Duitsland en België over de thuiswerkdagen door coronacrisis)
  5. aanvullend pensioen (fiscale inhoudingsplicht in het thuisland).

  Wanneer u het allemaal goed wilt regelen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze adviseurs Internationale arbeidsmobiliteit, Ruud Blaakman of Armand Lahaije.
  Contactgegevens
  blaakman@awvn.nl, telefoon 06 2264 2739
  a.lahaije@awvn.nl, telefoon 06 2393 1089.

 • Ziekte, extra capaciteitsvraag? Detachering HR-en arbeidsvoorwaardenspecialisten

  Kunt u in deze coronatijd wel wat hulp gebruiken op HR-terrein? Bij AWVN kunt u terecht voor detachering van HR-specialisten – met name op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

  • Interim HR-management / expertise in verband met uitval door ziekte of extra capaciteitsvraag
  U hebt behoefte aan een HR-expert die snel kan schakelen, een adviseur die weinig inwerktijd nodig heeft en snel z’n kennis kan inzetten.

  • Ondersteuning op ondernemings- of brancheniveau
  U zoekt iemand die het HR-team tijdelijk komt versterken, verstand heeft van arbeidsvoorwaardelijke zaken en meteen kan bijspringen. Denk aan het coördineren en aanjagen van acties, het vastleggen van besluiten of het vertalen van besluiten in tekst – bijvoorbeeld ten behoeve van het overleg met medezeggenschap of ondernemingsraad.

  • Crisismanagement op projectbasis
  U hebt behoefte aan een projectmanager inhouse die in deze crisistijd richting kan geven. Onze expert kan de informatievoorziening aan medewerkers verzorgen, de samenwerking (op afstand) borgen, prioriteiten stellen et cetera – zodat processen soepel verlopen.

 • Collegiaal in- en uitlenen personeel

  Bedrijven die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een sterke terugval van werk, willen vaak bedrijven die tijdelijk meer werk hebben, behulpzaam zijn met het zogeheten collegiaal uitlenen van werknemers. Zij vragen zich af wat er precies geregeld moet worden in dit soort gevallen. Daarom heeft AWVN voor haar leden een modelovereenkomst collegiaal inlenen / uitlenen arbeidskrachten opgesteld.

  Bij collegiale in- en uitlening is geen sprake van winstoogmerk. Alleen de werkgeverslasten worden doorbelast aan de inlener. Daarbij gaat het om de loonelementen, de reserveringen voor vakantiedagen, vakantiegeld en bijvoorbeeld een 13e maand en de werkgeverslasten sociale verzekeringen. AWVN heeft een model opgesteld voor het berekenen van de werkgeverslasten dat, met inachtneming van de toepasselijke cao of het arbeidsvoorwaardenreglement, op maat kan worden gemaakt. Wilt u hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

  In de modelovereenkomst is opgenomen wat in ieder geval moet worden overeengekomen teneinde duidelijkheid voor alle partijen te realiseren. In verband hiermee is gekozen voor een drie-partijenovereenkomst, waarbij ook de werknemer zelf is betrokken. Er kan natuurlijk ook voor gekozen worden om afzonderlijke afspraken te maken met de werknemer. In ieder geval dient de werknemer in te stemmen met zijn uitlening.

  De modelovereenkomst collegiaal inlenen / uitlenen arbeidskrachten is een basisdocument; u dient de overeenkomst verder op maat te maken voor uw specifieke situatie. AWVN adviseert u hier graag bij. Voor meer informatie en overleg kunt u contact opnemen met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.


 • De kracht van scenario-denken, juist nu in de coronacrisis

  Grip op uw huidige situatie en scenario’s voor de korte en middellange termijn
  De coronacrisis brengt ongekende hectiek met zich mee en vraagt veel van het aanpassingsvermogen van ondernemingen. Er worden veel beslissingen genomen waarvan de consequenties, op korte noch op lange termijn, zijn te overzien. Soms zijn dat beslissingen met grote gevolgen voor de toekomst van de onderneming.
  Ook in de huidige omstandigheden is het van belang dat besluiten niet alleen een antwoord zijn op actuele problemen, maar ook een antwoord geven – met de juiste afwegingen – op strategische vraagstukken van de nabije toekomst. Het schetsen van scenario’s, voor de korte en middellange termijn, helpen u inzicht en handvatten te geven en daarmee afgewogen beslissingen te nemen.
  De adviseurs van AWVN ondersteunen u graag bij het ontwikkelen van deze scenario’s voordat u overgaat tot het nemen van besluiten. Nu er sprake is van grote onzekerheden is het in kaart brengen van toekomstscenario’s op de korte en middellange termijn een waardevolle stap bij het doordenken van tal van issues die op de ondernemingsagenda staan. Een dergelijke eerste stap en aanpak geeft u inzicht in de effecten van de crisis op uw organisatie en geeft aanwijzingen voor uw strategische HR beslissingen.

  De adviseurs arbeidsverhoudingen van AWVN kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen van scenario’s. Geïnteresseerd? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

  Met een klein team van experts helpen we u met het doordenken van diverse scenario’s, een stakeholderanalyse en het formuleren van een visie en richting als kompas.

  Met onze analysetool zetten wij op een overzichtelijke manier de financiële consequenties van de verschillende scenario’s naast elkaar. Meer informatie? Neem contact op met Jan de Graaf of Linda Vedder.

 • Onverhoopt reorganiseren? Tijdige en grondige voorbereiding loont

  Vanwege de coronacrisis zullen veel bedrijven om bedrijfseconomische redenen genoodzaakt zijn maatregelen te treffen om hun voortbestaan veilig te stellen. Reorganiseren – afslanking of gedeeltelijke sluiting van de onderneming, herstructurering van de bedrijfsactiviteiten – zal in een aantal gevallen onvermijdelijk zijn.

  AWVN heeft alle denkbare expertise op het gebied van reorganiseren in huis, en biedt werkgevers brede en intensieve ondersteuning. Onze adviseurs en advocaten helpen u bij het inrichten van het reorganisatieproces, het opstellen van de benodigde plannen en de uitvoering daarvan. Zodat u als werkgever zich kunt concentreren op de kern: het voortbestaan van het bedrijf waarborgen én een solide basis creëren voor de toekomst van de organisatie.

  Arbeidsvoorwaardenadviseurs helpen u met het goed en tijdig voorbereiden van de reorganisatie. Dat is van groot belang, want een slechte voorbereiding kan ertoe leiden dat de kosten hoger uitpakken dan nodig, en dat de beoogde doelen niet worden bereikt. De arbeidsvoorwaardenadviseurs zijn u bijvoorbeeld behulpzaam bij de visievorming, denken met u diverse scenario’s door, maken stakeholderanalyses, bereiden het plan van aanpak voor en initiëren overleg met de vakbeweging – onze arbeidsvoorwaardenadviseurs staan, ook in bijzondere tijden, in direct contact met de bonden.

  Advocaten en juristen adviseren u over de toepassing van wetgeving, verlenen juridische ondersteuning bij het opstellen van bijvoorbeeld het reorganisatieplan en de OR-adviesaanvraag, en kunnen u behulpzaam zijn bij het vormgeven van het sociaal plan.

  Organisatieadviseurs toetsen onder andere de uitwisselbaarheid van functies en adviseren u over een nieuwe organisatie-inrichting.

  Adviseurs arbeidsverhoudingen hebben een aanpak ontwikkeld om negatieve effecten van de reorganisatie – bijvoorbeeld op de motivatie en betrokkenheid, en het vertrouwen in de organisatie – onder de ‘blijvers’ te minimaliseren, en verzorgen desgewenst trainingen voor leidinggevenden in het voeren van slecht-nieuwsgesprekken.

  AWVN heeft bovendien diverse praktische tools ontwikkeld voor reorganisatietrajecten, zoals:
  NOW-rekentool
  berekent de voorlopige NOW-subsidie die u kunt verwachten
  Afspiegelingstool
  stelt de ontslagvolgorde vast door middel van het afspiegelingsbeginsel
  Rekenmodellen ontslagvergoedingen
  voor het doorberekenen van de kosten van de beëindigingsvergoedingen en het sociaal plan, en voor het kwantificeren van de effec- ten ervan op de korte en de lange termijn
  Uitvoering fiscale 70%-toets in het kader van de RVU
  om, op basis van de kwantitatieve toets, de fiscale ruimte te berekenen.

  Uitvoerige informatie over reorganiseren vindt u op deze site in Actuele HR-issues | Reorganiseren.

 • Afspiegelingstool

  AWVN heeft in eigen huis een afspiegelingstool ontwikkeld. Daarmee kan uiterst accuraat, snel en transparant worden vastgesteld welke werknemers voor ontslag voor te dragen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

  De tool is geheel in lijn met de UWV-regels, en is op onderdelen zelfs nauwkeuriger. De AWVN-tool is de enige die rekening kan houden met het type contract (tijdelijke en vaste contracten, die van uitzendkrachten, oproepkrachten, et cetera), de groep AOW-gerechtigden en werkenden die op de peildatum uit dienst zijn.
  De tool geeft naast de headcounts ook een overzicht van de krimp in fte’s (of andersom afgespiegeld) en laat in stappen zien hoe de ontslagvolgorde in de wiskunde van de UWV-regels tot stand is gekomen.
  De tool kan gemakkelijk worden ingesteld op de berekening van grote aantallen uitwisselbare functies, doordat de functiecode en de krimp ook in een afzonderlijke lijst kan worden ingevoerd. Combinaties per bedrijfsvestiging behoort ook tot de mogelijkheden.

  In de praktijk blijkt dat het gebruik van deze geavanceerde tool tot een nauwkeurige en snelle uitkomst leidt. Dit geldt des te meer omdat voorafgaande aan en gedurende het proces waarin de ontslagaanzeggingen moeten worden voorbereid, een bijzondere situatie eerder regel is dan uitzondering. Het pakket biedt zeker ook voordelen als sprake is van een gefaseerde uitvoering van een reorganisatie.

  De afspiegelingstool en de bijbehorende dienstverlening zorgen bij u vooral voor ontzorging. Wij sturen u een template die u vult met de gegevens van de groep(en) werknemers die in de voorgenomen krimp zijn betrokken. Na ontvangst van de gegevens, gaan we voor u aan de slag. Vervolgverzoeken kunnen we vaak nog dezelfde dag van een reactie voorzien. Als we gevallen signaleren waarvoor een nadere beleidsmatige en juridische afweging vereist is, stemmen we dat af met een van de collega’s van AWVN-advocaten.

  Dienstverlening afspiegelingstool:
  • vaststellen aantal ontslagen op basis van de (concept-)adviesaanvraag
  • pdf per uitwisselbare functie (al dan niet gekoppeld aan een lijst met uitwisselbare functies)
  • pdf ontslagvolgorde per uitwisselbare functie, inclusief lijst omgekeerd afspiegelen
  • check met UWV-regels en toelichting op eventuele afwijkingen
  • toelichting per mail op bijzondere gevallen per uitwisselbare functie en per ingestelde krimp
  • desgewenst nadere toelichting.

  Wie
  Fiscalist Jan de Graaf en beloningsadviseur Karin Panman voeren de berekeningen uit. Vooraf spreken zij met u af welke AWVN-advocaat eventueel betrokken wordt in het advies.

  Prijs
  Standaard gaan wij uit van een systeem van nacalculatie, maar uiteraard kunnen wij voor u een prijsopgave maken. Voor een (eerste) afspiegeling op basis van de (concept-)adviesaanvraag, is de indicatie qua investering één tot twee dagdelen. Vervolgvragen: op basis nacalculatie. Dat geldt ook voor het eventueel inschakelen van een de AWVN-advocaten.

0 reacties