Arbeidsverhoudingen in organisaties

De wendbaarheid, weerbaarheid en productiviteit van uw organisatie is op zijn best als de onderlinge relaties tussen directie, management, medewerkers, OR én vakbonden constructief zijn. Als de ruggengraat op orde is dan wordt er met plezier gewerkt en krijgt de productiviteit vleugels. Een constructief bedrijfsklimaat is een bron van rendement – voor interne én externe stakeholders. De kwaliteit en intensiteit van de dialoog in alle geledingen van de organisatie is dan ook cruciaal voor succesvol HR-beleid.

AWVN adviseert werkgevers over constructieve arbeidsverhoudingen. Het uitgangspunt daarbij is dat alle stakeholders betrokken worden én/of zich betrokken voelen bij de strategie van de organisatie, het HR-beleid en de ontwikkeling van de organisatie, de medewerkers en de arbeidsvoorwaarden.

Iedere AWVN-adviseur – ongeacht zijn of haar expertise – adviseert vanuit het perspectief dat constructieve arbeidsverhoudingen cruciaal zijn voor het succesvol implementeren van HR-beleid.
De adviseurs arbeidsverhoudingen zijn expert in procesmatige interventies om de arbeidsverhoudingen te verbeteren. Want los van de inhoud, gaan verhoudingen altijd over houding, gedrag en betrokkenheid. Onze experts werken nauw samen met de inhoudelijke deskundigen. Want de inhoud is leidend.

 • Klantvragen over arbeidsverhoudingen

  Grip op uw huidige situatie en scenario’s voor de korte en middellange termijn
  De coronacrisis brengt ongekende hectiek met zich mee en vraagt veel van het aanpassingsvermogen van ondernemingen. Er worden veel beslissingen genomen waarvan de consequenties, op korte noch op lange termijn, zijn te overzien. Soms zijn dat beslissingen met grote gevolgen voor de toekomst van de onderneming.
  Ook in de huidige omstandigheden is het van belang dat besluiten niet alleen een antwoord zijn op actuele problemen, maar ook een antwoord geven – met de juiste afwegingen – op strategische vraagstukken van de nabije toekomst. Het schetsen van scenario’s, voor de korte en middellange termijn, helpen u inzicht en handvatten te geven en daarmee afgewogen beslissingen te nemen.
  De adviseurs van AWVN ondersteunen u graag bij het ontwikkelen van deze scenario’s voordat u overgaat tot het nemen van besluiten. Nu er sprake is van grote onzekerheden is het in kaart brengen van toekomstscenario’s op de korte en middellange termijn een waardevolle stap bij het doordenken van tal van issues die op de ondernemingsagenda staan. Een dergelijke eerste stap en aanpak geeft u inzicht in de effecten van de crisis op uw organisatie en geeft aanwijzingen voor uw strategische HR beslissingen.

  Klanten schakelen de adviseurs arbeidverhoudingen van AWVN o.a. in om 
  • een grondige analyse van de arbeidsverhoudingen in uw organisatie
  • een aanpak om de arbeidsverhoudingen te verbeteren en moderniseren
  veranderingsprocessen vorm te geven
  draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie te creëren voor veranderingen, in het bijzonder voor het vernieuwen van het arbeidsvoorwaardenvormingsproces
  • de cao- of arbeidsvoorwaardenonderhandelingen te verbeteren door de werkgeversdelegatie te trainen
  • de negatieve effecten van een reorganisatieproces bij de ‘achter blijvende’  medewerkers reorganisaties te minimaliseren
  • de medezeggenschap te vernieuwen of de kwaliteit ervan te verbeteren
  zelfsturing en zelforganisatie binnen teams te realiseren of de teamspirit te verbeteren
  • bij de ontwikkeling van de HR-strategie de effecten op de stakeholders te betrekken
  • te bemiddelen als er conflicten tussen stakeholders binnen en buiten de organisatie zijn (neutrale begeleiding van onderhandelingen en complexe processen met tegengestelde belangen)
  • leidinggevenden en/of teams die veranderingen vorm moeten geven, te coachen
  (bewustwording- en vaardigheidstrainingen voor managers over effectief communiceren) en daarbij ook rekening houden met de individuele reactie op het verwerken van veranderprocessen
  • scenario’s ontwikkelen en met onze collega’s van belonen en fiscaal kunnen we scenario’s ook doorrekenen.

  AWVN beschikt bovendien over diverse instrumenten om de betrokkenheid, tevredenheid en/of meningen van werknemers te onderzoeken (medewerkersenquête, thermometer arbeidsverhoudingen of de online tool Preference).

AWVN-visie op organiseren
AWVN-visie op organiseren
0 reacties