Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden internationale tewerkstelling

Arbeidsrecht
Geldt bij arbeidsongeschiktheid tijdens werkzaamheden in het buitenland de regelgeving met betrekking tot ziekte en re-integratie van het woonland of het werkland? Is de cao van het woonland of het werkland – of misschien beide – van toepassing? Op een werknemer die in het buitenland werkt kunnen meerdere rechtsstelsels van toepassing zijn. In de praktijk blijkt vaak contractueel te zijn vastgelegd dat het recht van het land van waaruit een werknemer wordt uitgezonden, van toepassing is op de arbeidsovereenkomst gedurende de buitenlandse werkzaamheden. Desondanks kunnen verplichte bepalingen van het land waar de werkzaamheden plaatsvinden, van toepassing zijn.

Welk recht is in welk geval van kracht? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de organisatie en werknemer? AWVN maakt het u duidelijk en helpt u om duidelijke afspraken met uw werknemer te maken.

Arbeidsvoorwaarden
Gepaste beloning. Vergoedingen van de verblijfskosten. Regelingen voor verhuizingen. Grensoverschrijdende arbeid heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. Wat zijn acceptabele tegemoetkomingen? Hoe verhouden die zich tot de reguliere arbeidsvoorwaarden die binnen de onderneming gelden?

AWVN adviseert over evenwichtige arbeidsvoorwaardenpakketten voor de internationaal mobiele werknemer en streeft er naar die in het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van het bedrijf in te passen.

0 reacties