Tijdlijn – Commissie-Borstlap en reacties AWVN

2018
Commissie-Borstlap
Instelling en benoeming.

De commissie Regulering van werk, ingesteld en benoemd op 17 november, is een onafhankelijke commissie die de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzoekt. Zij gaat na in hoeverre de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten – voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel. De commissie heeft een eigen website.

Voorzitter van de commissie is drs. H. Borstlap; vandaar dat de commissie in de wandelgangen veelal met de commissie-Borstlap wordt aangeduid. Hans Borstlap was in de jaren tachtig raadadviseur op het kabinet van de minister-president en in de jaren negentig directeur-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna was hij van 2002 tot 2016 lid van de Raad van State. Overige commissieleden: prof. dr. Evert Verhulp, mr. dr. Johan Zwemmer, prof. mr. Femke Laagland, prof. dr. Bas ter Weel, prof. mr. Saskia Klosse, dr. Frank Kalshoven, prof. dr. Henk Vording, prof. dr. Erik Stam, mr. dr. Hanneke Bennaars.

2019
In wat voor land willen we werken?
Tussenrapportage, tevens discussienota.

Met In wat voor land willen we werken? wil de commissie Regulering van werk een brede discussie uitlokken over de regels rond werk en een toekomstbestendig stelsel van regels in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

Hans Borstlap overhandigde de tussenrapportage (tevens discussienota) op 20 juni tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van AWVN aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan een aantal coryfeeën uit de wereld van werkgevers, vakbonden en overlegeconomie. Borstlap nodigt een ieder die zich bij het onderwerp betrokken voelt, uit om mee te praten over de toekomst van werken in Nederland.

AWVN brengt ter gelegenheid van het eeuwfeest van de werkgeversvereniging het essay Waardevol werkgeven. Drie pijlers voor een nieuwe eeuw uit. Centraal daarin staat de vraag hoe we de sociaal-maatschappelijke waarde van werkgeven de komende decennia kunnen versterken.

2019
In wat voor land willen we werkgeven?
Reactie AWVN.

AWVN benadrukt al langer de noodzaak om het stelsel te hervormen en is verheugd te constateren dat de commissie-Borstlap deze denkwijze volgt. In haar reactie van 10 september op het tussenrapport, In wat voor land willen we werkgeven?, geeft AWVN Borstlap vijf denkrichtingen voor het vervolg mee. Het gaat om de volgende aanbevelingen:
1. denk bij elk voorstel aan een ‘werkgeverstoets’
2. creëer een gelijkwaardig maar niet per se gelijk fundament voor werkenden
3. hou oog voor arbeidsverhoudingen
4. zet in op voor- in plaats van nazorg
5. inclusief moet lonen voor werkende én werkgever.

Beleidsadviseur Anne Megens drukt in een vlog de commissie-Borstlap op het hart het werkgeversperspectief niet uit het oog te verliezen. Met de werkgeverstoets, een soort APK-keuring voor de arbeidsmarkt, zou dit gewaarborgd zijn, zo legt zij uit.

2020
Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk
Eindrapportage.

De commissie Regulering van werk presenteert op 23 januari haar eindrapport In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. De commissie stelt dat de waarde van werk – zowel economisch als sociaal – onder druk staat door de huidige vormgeving van beleid. Het economisch verdienvermogen is in het geding, de grote verschillen in bescherming en toerusting tussen verschillende categorieën werkenden zorgen ervoor dat groepen werkenden structureel in de knel raken en dat het draagvlak voor de financiering van publieke uitgaven afneemt. Dit is slecht voor individuen, de productiviteit en de samenleving, zo stelt het rapport. Het uitgangspunt van de commissie is dat alle potentiële werkenden duurzaam actief blijven op arbeidsmarkt. Om dat te realiseren stelt het vier ‘vereisten’ voor toekomstgerichte regels voor, die nader uitgewerkt worden in bouwstenen voor een herontwerp van het stelsel. De commissie geeft daarbij aan dat het niet gaat om de precieze maatregelen die worden voorgesteld, maar om de richting van de beweging.
Samenvatting van het eindrapport
Reactie AWVN op eindrapport