Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnMedezeggenschap geeft werknemers de mogelijkheid om met hun werkgever te spreken over voor hen relevante thema’s. Wanneer en hoe moet u de ondernemingsraad raadplegen of informeren?

​De wetgever regelt in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wanneer u de ondernemingsraad moet informeren en, in sommige gevallen, voor besluitvorming advies bij de ondernemingsraad moet inwinnen of zijn instemming moet vragen. De werkgever moet minimaal eenmaal met de ondernemingsraad (OR) praten over de advies- of instemmingsaanvraag. De werkgever is verplicht het medezeggenschapsorgaan goed te informeren over de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en de gevolgen voor het personeel. Ook moet hij aangeven hoe die gevolgen worden opgevangen. De OR kan ook vragen stellen en nadere informatie opvragen. De werkgever moet tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken waar de ondernemingsraad om vraagt en die de OR redelijkerwijs nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. De OR moet immers een advies- of instemmingsaanvraag kunnen beoordelen.

Verder is met betrekking tot het informatierecht van de ondernemingsraad in de WOR geregeld dat de werkgever de ondernemingsraad moet informeren over de advies- en instemmingsplichtige onderwerpen. Vervolgens is het de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad bij de besluitvorming zal worden betrokken.

Inzake het advies- en instemmingsrecht is er een limitatieve opsomming van aangelegenheden in de WOR opgenomen. Zo bepaalt de wet dat alleen belangrijke voorgenomen besluiten ter advies moeten worden voorgelegd. De werkgever dient het besluit schriftelijk voor te leggen aan de ondernemingsraad. Voorts moet de werkgever tijdig om advies vragen, zodat het advies van de ondernemingsraad nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Voor het instemmingsrecht is deze werkwijze hetzelfde. De praktijk is echter grillig; de opsommingen in de wet leiden regelmatig tot interpretatiekwesties. In een convenant met de ondernemingsraad kunnen aanvullende bevoegdheden zijn opgenomen.

Wilt u meer weten over de WOR en hoe om te gaan met medezeggenschap binnen uw organisatie? Op 18 november geven AWVN-advocaten Jop Ringeling en Eva de Graaff de basiscursus medezeggenschapsrecht. Meld u hier aan

0 reacties