Afspraken pensioenakkoord

Mensen moeten langer doorwerken, voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In het Pensioenakkoord van 2019 zijn daarom een aantal afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook zijn er afspraken speciaal voor medewerkers die zich nog maar kort kunnen voorbereiden op een hogere pensioenleeftijd.
In onderstaand overzicht ziet u tien onderdelen waarover in het Pensioenakkoord afspraken zijn gemaakt. Daaronder – bij de meeste onderdelen – een toelichting en een aantal tips voor werkgevers.

ad 3: DI tijdelijk RVU-regeling
Deze regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Zorg dus dat een cao-afspraak beperkt is tot die datum. Het is niet noodzakelijk dat de werknemer uit dienst gaat, dat is geen voorwaarde voor de RVU-vrijstelling. Het kan wel gewenst gedrag zijn. Het is een generieke, fiscale vrijstelling, vrijwillig voor werkgever én voor werknemer – in het bijzonder bedoeld voor werknemers die zich niet hebben kunnen voorbereiden op langer doorwerken en voor werknemers die vanuit gezondheidsperspectief niet langer kunnen doorwerken.
Tip Gebruik niet de term zwaar werk. Deze regeling geldt tot ultimo 2025, maar als het werk niet wijzigt hebben medewerkers in 2026 nog steeds ‘zwaar werk’.
Tip Als u een regeling op basis van de RVU-vrijstelling biedt, zorg er dan voor dat die deel uitmaakt van duurzaam-inzetbaarheidsbeleid voor alle personeelsleden, nu en in de toekomst: langer doorwerken is immers voor alle cohorten de norm.
Meer informatie Lees op deze site het artikel RVU, wat nu? – over de RVU-vrijstelling en de cao-onderhandelingen

ad 4. DI tijdelijk Kickstart
Regeling geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024: vier jaar lang is elke jaar 200 miljoen beschikbaar voor initiatieven.
Voorwaarden:
• alleen bedrijven met een cao of aangesloten bij een bedrijfstak-cao kunnen hier gebruik van maken
• sociale partners moeten dit gezamenlijk aanvragen.
In april 2020 volgt hierover meer informatie.

ad 5. DI structureel SLIM-regeling
Regeling, specifiek bedoeld voor MKB-bedrijven. Per jaar geldt: maximaal 10 miljoen euro beschikbaar. Eerste aanvraagperiode: 2 tot en met 31 maart 2020.
Meer informatie Lees het bericht Speciaal voor MKB-bedrijven: SLIM-subsidie
Meer informatie Bekijk de speciale site van SZW

ad 6. DI structureel Leven lang ontwikkelen
Een beleidsmatige afspraak die nog verder uitgewerkt moet worden.

ad 7. DI structureel STAP-budget
Een publiek, individueel leer- en ontwikkelbudget van (maximaal) 1.000 euro dat mensen de financiële mogelijkheid geeft zelf een cursus of opleiding te kiezen.
Waarschijnlijk vanaf 2022. De huidige scholingsaftrek bij de belastingaangifte komt dan te vervallen. Generiek komt daarmee jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar voor het STAP-budget (dit betekent dus maximaal 200.000 werknemers). De definitieve regeling wordt in de loop van 2021 gepubliceerd.

ad 8. DI structureel 10% van het pensioen ineens op te nemen
Op deze manier kan een werknemer zijn AOW-bedrag aanvullen. Hierbij mag hij een stukje van z’n ouderdomspensioen naar voren halen. Uit het wetsvoorstel volgt dat het opnemen van een bedrag ineens op de pensioeningangsdatum aantrekkelijk kan zijn als deelnemers meer nut denken te ontlenen aan het vermogen kort na pensionering dan in de jaren daarna, bijvoorbeeld voor het aflossen van schulden (zoals een hypotheek), zorgvoorzieningen of de verbouwing van de eigen woning. Er is geen verplicht bestedingsdoel. Het moment van opname is de pensioeningangsdatum. Er gelden specifieke voorwaarden voor het opnemen van een bedrag ineens.

ad 9. DI structureel Verlofsparen
Op dit moment bedraagt de maximaal vrijgestelde aanspraak op verlof bij een voltijds dienstverband 50 weken (250 dagen bij een fulltime dienstverband); dit wordt uitgebreid naar 100 weken (500 dagen = bij 40 jaar werken 12,5 dag per jaar sparen!).
Voorbeeld: tijd-voor-tijdregelingen bij overwerk, ploegendiensten, et cetera om in te zetten als maatregel om duurzame inzetbaarheid te verbeteren.
Naar verwachting meer duidelijkheid over deze regeling in april 2020.
Tip Dit gaat om ‘klassiek’ verlofsparen: in tijd. De waarde van de dag moet op de balans en stijgt met de verhogingen van het salaris van de medewerker. Hier is geen simpele oplossing voor.
AWVN adviseert dit onderdeel niet zomaar toe te passen. Mocht u hier mee aan de slag willen, dan denkt AWVN graag met u mee.