AWVN: geen ontslagcompensatie in cao's

AWVN waarschuwt werkgevers voor compensatie-eisen van de vakbonden in verband met de komende nieuwe ontslagwetgeving.

​Werkgevers die onderhandelen over een cao of een sociaal plan moeten zich realiseren dat de oude normen voor ontslagvergoedingen, zoals de kantonrechtersformule, straks niet meer gelden, aldus de werkgeversvereniging. AWVN geeft zijn waarschuwing in de maandelijkse voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers.

In het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, dat ter behandeling in de Tweede Kamer ligt, wordt de oude ontslagvergoeding vervangen door de nieuwe ‘transitievergoeding’. Deze vergoeding, die is bedoeld voor opleiding en outplacement van ontslagen werknemers, valt lager uit dan de huidige vergoeding, die veelal gebaseerd is op de kantonrechterformule. AWVN voorziet dat vakbondsonderhandelaars de transitievergoeding willen ophogen tot het niveau van de kantonrechtersformule. Dat zou kunnen in cao’s of in sociale plannen.
Volgens AWVN zouden dergelijke compensatie-eisen onterecht zijn.’ De transitievergoeding is tot stand gekomen in overleg tussen werkgevers en vakbonden op centraal niveau. Afwijking in cao’s ligt dan niet voor de hand. Verder heeft het nieuwe ontslagrecht onder meer tot doel ontslagen werknemers snel weer aan de slag te helpen. Daarvoor wordt geld beschikbaar gesteld. Dat de bedragen lager zijn dan de oude ontslagvergoeding is een bijkomend, maar zeer gewenst voordeel van de nieuwe wet. De huidige ontslagpraktijk is vaak veel te duur en een hinderpaal voor het in dienst nemen van medewerkers.’

De in november door werkgevers en vakbonden in bedrijfstakken en ondernemingen afgesproken loonstijgingen bedragen gemiddeld 1,6 procent. Dat is iets boven het jaargemiddelde van 1,4 procent. In het cao-jaar 2013 zijn inmiddels 434 nieuwe cao’s afgesloten. Dat is 67 procent van het totale aantal in 2013 af te sluiten cao’s. Meestal is dat rond deze tijd van het jaar 70 tot 75 procent.

In één oogopslag

Gemiddelde loonstijging per afsluitmaand en aantal afgesloten akkoorden

PLAATJE-LOONONTWIKKELING-NOV-2013-OOGOPSLAG.png

Persbericht AWVN
3 december 2013
Noot voor de pers: neem voor nadere inlichtingen contact op met Jannes van der Velde, woordvoerde AWVN, telefoon 06 51 931 044.