Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties vervangt Wet BGL

29-05-2015

Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft een nota van wijziging bij de Wet Beschikking geen Loonheffing (BGL) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit heeft te maken met het voornemen om voor de BGL een alternatief te introduceren.

Evenals onder de BGL wordt in het voorgestelde alternatief de VAR (Verklaring Arbeidsrelaties) afgeschaft. Uitgangspunt is een meer sectorale benadering met modelovereenkomsten in plaats van een uitgebreide vragenlijst. De opdrachtgever geniet een vrijwaring onder voorwaarde dat niet anders wordt gehandeld dan in de overeenkomst is opgenomen.

Hoe werkt het ?
Belangenorganisaties van opdrachtgevers en –nemers en individuele opdrachtgevers en –nemers kunnen (model)overeenkomsten voorleggen aan de belastingdienst. De belastingdienst geeft vervolgens een oordeel over de overeenkomst. Partijen kunnen zekerheid ontlenen aan het gebruik van de overeenkomst voor de loonheffingen. De belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten openbaar maken op de site. Daarmee kunnen opdrachtgevers en –nemers gebruik maken van de beoordeelde overeenkomsten, maar dat is niet verplicht. Net zoals onder de BGL beoordeelt de belastingdienst de overeenkomst alleen om de vraag te kunnen beantwoorden of er sprake is van een plicht tot het inhouden van loonheffingen. Het gebruik van de overeenkomst geeft geen oordeel over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Een belangrijke voorwaarde voor de vrijwaring is dat in de praktijk ook gehandeld wordt conform hetgeen is overeengekomen. De gemiddelde doorlooptijd voor het beoordelen van een overeenkomst wordt gesteld op 6 weken. Het UWV volgt het standpunt van de belastingdienst met betrekking tot de beoordeling van de arbeidsrelatie. Indien er sprake is van een zelfstandige zijn in dat geval geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

De belastingdienst bevestigt de gevolgen van het gebruik van de overeenkomst schriftelijk en voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 5 jaar.

De belastingdienst zal speciaal voor kleinere opdrachtgevers en –nemers een aantal voorbeeldovereenkomsten ontwikkelen die zijn ontdaan van sectorale elementen, zodat ook kleinere opdrachtgevers en –nemers gebruik van de regeling kunnen maken. Het streven van de belastingdienst is om in oktober van dit jaar 40 verschillende sectorale en algemene voorbeeldovereenkomsten op de site te publiceren. Het is de bedoeling dat de wet met ingang van 1 januari 2016 in werking treedt.

Als bij een controle door de belastingdienst wordt vastgesteld dat niet volgens de overeenkomst wordt gewerkt, dan is er geen vrijwaring voor de loonheffingen. Als een arbeidsverhouding op basis van de feiten en omstandigheden een dienstbetrekking of een zogenaamde fictieve dienstbetrekking is, dan volgt er een naheffing bij de opdrachtgever. Mocht de rechter oordelen dat er (toch) sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan wordt de overeenkomst voor de toekomst ingetrokken. Vanaf dat moment zijn loonheffingen en premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Als is gewerkt conform de overeenkomst, dan staan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de weg dat de opdrachtgever alsnog loonheffingen en premies over het verleden moet afdragen. Wel kan de opdrachtnemer in dat geval, eventueel met terugwerkende kracht, recht hebben op een uitkering. Voor het invoeren van het systeem van de overeenkomsten is het noodzakelijk dat het toepassingsbereik van 2 fictieve dienstbetrekkingen en de zogenaamde artiestenregeling worden aangepast.

De verwachting is dat met de invoering van de wet een structurele lastenverlichting is gemoeid van 10 miljoen euro. De extra administratieve lasten die de opdrachtgever moet maken om de naleving van de overeenkomst te controleren, is echter in dit bedrag niet meegewogen.

AWVN vindt...
AWVN vindt de nieuwe methodiek een goed voorstel. Het uitgangspunt om te werken met voorbeeldovereenkomsten die vooraf een vrijwaring bieden en die vanuit de praktijk worden ingegeven, biedt een werkbaar alternatief voor de VAR. Het systeem van de VAR, waarin een (mogelijke) vrijwaring aan de opdrachtgever wordt gecombineerd met een fiscale beoordeling van de  inkomsten van de opdrachtnemer, is onhoudbaar gebleken. De medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever, in de vorm van het opstellen en naleven van de overeenkomst met de opdrachtnemer, geeft een noodzaak tot controle vooraf en tijdens de rit. Hieraan willen wij toevoegen dat voorkomen beter is dan genezen. AWVN gaat haar leden (branches en individuele leden) ondersteunen bij het opstellen van de modelovereenkomsten en de wijze waarop de naleving kan worden uitgevoerd.

Armand Lahaije