Onderzoek re-integratieactiviteiten en re-integratieresultaten

20-04-2017

Het UWV Kennisverslag heeft op 18 april 2017 een onderzoek gepubliceerd over de verschillen in ervaren re-integratieactiviteiten en de re-integratieresultaten.

Het onderzoek gaat over de verschillen in ervaren re-integratiactiviteiten en de re-integratiersultaten voor zieke werknemers binnen de eerste twee ziektejaren, vergeleken tussen eigenrisicodragers voor WGA en publiek verzekerden WGA.

De onderzochte gegevens zijn afkomstig uit een vragenlijstonderzoek onder werknemers die zich eind 2014 ziek hebben gemeld en tenminste negen maanden ziek waren. Deze werknemers zijn twee keer (een en anderhalf jaar na ziekmelding) geïnterviewd.

De belangrijkste conclusies die het UWV uit het onderzoek trekt zijn:

Er is geen verschil in kans op volledige betermelding of gedeeltelijke werkhervatting binnen 1 jaar, dan wel anderhalf jaar na ziekmelding tussen werknemers van eigenrisicodragers en werknemers van publiek verzekerde werkgevers.

De werknemers-enquête laat geen verschil zien in ervaren begeleiding door de eigenrisicodragende werkgever en de publiek verzekerde werkgever. Ook de tevredenheid van de werknemers met de begeleiding verschilt niet tussen deze twee groepen.

Bij anderhalf jaar ziekte verwachten werknemers van eigenrisicodragers even vaak als werknemers van publiek verzekerde werkgevers een aanspraak te doen op een WIA-uitkering.

Reactie Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht van UWV kritisch gereageerd. Op basis van dit onderzoek is het volgens het Verbond van Verzekeraars niet mogelijk om gefundeerde uitspraken te doen over de effectiviteit van de publieke en private partijen op de WGA omdat het onderzoek alleen gebaseerd is op door werknemers verstrekte gegevens. Hoogstens valt te stellen dat de re-integratieactiviteiten van WGA-verzekeraars in de loondoorbetalingsperiode zich niet terug vertalen in de beleving van de benaderde werknemers.

Het Verbond pleit voor een marktbreed en onafhankelijk onderzoek waarin zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten worden meegenomen. Zo wordt meer duidelijkheid gegeven over de effectiviteit van private interventies en over de waarde van private partijen in het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Bron: Nieuwsbericht UWV 18 apr 2017
UWV Kennisverslag 2017-3