Uitzendwerkbeperkende cao-bepalingen

12-03-2014

Naar aanleiding van recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting van de Arbeid een dringend verzoek aan sociale partners gedaan. 

Het verzoek is om te bekijken of er met betrekking tot uitzendbepalingen een mogelijke aanpassing van hun cao nodig is.
Dit verzoek wordt gedaan om in het kader van de implementatie van de Uitzendrichtlijn na te gaan in hoeverre cao’s bepalingen bevatten die beperkend zijn voor uitzendwerk (artikel 4, lid 1 en lid 3 Europese Uitzendrichtlijn). Uit het onderzoek van het ministerie van SZW is namelijk gebleken dat er pas een paar cao’s zijn aangepast aan deze richtlijn, terwijl die bepalingen geregeld voorkomen in de onderzochte cao’s. 
In het kader van de genoemde Richtlijn moet worden bekeken of er uitzendwerk-beperkende bepalingen in de cao voorkomen. Zo ja, dient nagegaan te worden of daar mogelijk een rechtvaardigingsgrond voor dient, en of die voldoet aan de eisen van proportionaliteit, non-discriminatie en objectiviteit.
Een beperkende cao bepaling is objectief te rechtvaardigen indien er: 1) een legitiem doel mee is gediend; 2) de beperking geschikt is voor het verwezenlijken van dat doel en 3) de beperking passend is en er geen minder vergaande of andere maatregel denkbaar is.
De StvdA heeft aangegeven dat wanneer er geen rechtvaardigingsgrond bestaat, deze beperkingen bij de cao-onderhandelingen door partijen aangepast of opgeheven dienen te worden.
AWVN kan met u bepalingen in uw cao langslopen en aan de hand daarvan kan worden vastgesteld of deze uitzendwerk beperkend zijn of niet. Vervolgens moet dit met bonden worden afgestemd aangezien het verzoek van de StvdA gericht is aan cao-partijen. Als niet wat dan? Welke gevolgen?
Ten slotte nog een waarschuwing voor branches die hun cao algemeen verbindend willen laten verklaren. De ABU brengt standaard bedenkingen in tegen cao-bepalingen die in hun ogen beperkend zijn met betrekking tot de inzet van uitzendkrachten. Dit kan tot aanzienlijke vertraging van de AVV-procedure leiden.