Subsidie ESF voor duurzame inzetbaarheid

05-10-2016

​Bent u van plan aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid? Dan kunt u van maandag 14 november 2016 tot en met vrijdag 25 november 2016 ESF subsidie aanvragen. AWVN kan u daarbij helpen.

​De subsidie geldt voor werkgevers en bedraagt 50% van de advieskosten die maximaal € 20.000,= mogen belopen. Hier kunt u de gehele ESF-regeling downloaden.

Ontwikkelingen zoals snelle veranderingen in het werk, flexibilisering en vergrijzing zorgen voor toegenomen aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Hoe behoudt u onder veranderende omstandigheden een vitale organisatie met vitale medewerkers?
Steeds meer organisaties beseffen dat het van belang is bijtijds uw strategie, beleid en middelen te bepalen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. Zodat zij nu én in de toekomst een goede bijdrage leveren aan uw organisatie.

AWVN heeft de afgelopen jaren een brede expertise opgebouwd op dit terrein. Wij kunnen adviseren op de volgende terreinen:
• Maken van een bedrijfs-of organisatiescan
• Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
• Bevorderen van gezond en veilig werken
• Bevorderen van een leercultuur voor werknemers
• Aanpassen organisatie van het werk in dialoog met de medewerkers
• Stimuleren van interne en externe mobiliteit
• Bevorderen van een flexibele werkcultuur
• Invoeren van arbeidstijdenmanagement

Ons aanbod
1. MKB-scan en adviesaanpak duurzame inzetbaarheid
AWVN heeft voor MKB-bedrijven een scan en adviesaanpak duurzame inzetbaarheid ontwikkeld en heeft deze inmiddels bij 44 MKB-bedrijven toegepast. De scan analyseert op heel praktische wijze knelpunten met inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst. Wat doet een bedrijf nu al en waar liggen kansen voor verbetering? De aanpak is laagdrempelig en praktisch. Met directie en/of leidinggevenden en een delegatie van medewerkers wordt een verkenning gemaakt van eventuele knelpunten. Resultaat is een analyse van verbeterpunten met een concreet voorstel voor de aanpak.

2. Medewerkersenquête duurzame inzetbaarheid
Door deze enquête krijgt u een beeld hoe medewerkers aankijken tegen duurzame inzetbaarheid en welke belemmeringen en kansen zij hierin zien. U ontvangt een rapportage met advies om te komen tot een beleid voor uw organisatie.

3. Ronde-tafelsessies over duurzame inzetbaarheid
Ronde-tafelsessie met medewerkers en/of leidinggevenden. Medewerkers kunnen een goede bijdrage leveren om een beweging in de organisatie op gang te brengen. Bijvoorbeeld om een start te maken met het onderwerp duurzame inzetbaarheid of om juist door te pakken en eens voor een andere werkvorm te kiezen.

4. Workshops ‘Bewustwording en zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid’ voor medewerkers
Deze workshops hebben tot doel medewerkers bewust te maken van het belang aandacht te hebben voor de eigen duurzame inzetbaarheid, eigen mogelijkheden te verkennen en aan de slag te gaan met hun eventuele belemmeringen. Deze workshops geven u inzicht waar uw duurzame inzetbaarheidsbeleid versterkt kan worden.

5. Workshop voor leidinggevenden: ‘In gesprek met medewerkers over duurzame inzetbaarheid’
Duurzame inzetbaarheid vraagt om facilitering door leidinggevenden. Vanzelfsprekend ligt er een rol bij medewerkers maar leidinggevenden zullen medewerkers in deze rol moeten uitdagen en helpen. Behalve gedrag van medewerkers zelf zijn het leidinggevenden die in de organisatie van werk zelf kansen kunnen creëren en belemmeringen helpen wegnemen. Deze workshop beoogt leidinggevenden inzicht te geven in de eigen rol, de eigen mogelijkheden en te oefenen met het in gesprek gaan met medewerkers over duurzame inzetbaarheid.
Onderdelen van deze bijeenkomst (1 dagdeel):
a. De rol van de leidinggevenden bij stimuleren van duurzame inzetbaarheid
b. Concreet aan de slag met de duurzame inzetbaarheid in het eigen team
c. In gesprek over duurzame inzetbaarheid, oefenen met gespreksvoering

6. Training gespreksvaardigheden leidinggevenden
Training van vaardigheden om in gesprek te gaan met medewerkers over hun inzetbaarheid en hen hier succesvol bij te ondersteunen.

7. Workshop management: Duurzame inzetbaarheid ‘een zaak van strategisch belang’
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid effectueren start met draagvlak bij management. In deze bijeenkomst wordt met management een analyse gemaakt van strategisch nut en noodzaak en eventueel ervaringen met het gevoerde duurzame inzetbaarheidsbeleid tot nu toe.
Discussie met management over ‘strategisch belang en invulling van duurzaam inzetbaarheidsbeleid’, sterktes en zwakten huidige personeelsbeleid, contouren van een gewenst duurzaam inzetbaarheidsbeleid, werkwaarden en rollen van management en medewerkers.

8. Totaal aanpak ‘bewustwording en veranderen’ 
Op maat zijn combinaties te maken van de hierboven genoemde workshops voor de middelgrote tot grote organisaties. We kunnen op basis van een intake de aanpak bespreken, die past bij uw organisatie.

9. Workshops voor medewerkers ‘duurzame inzetbaar’ blijven bij onregelmatig werken
Medewerkers en leidinggevenden worden geïnformeerd over wat ergonomie en vitaliteit betekent in de omgeving van ploegendiensten of onregelmatige werktijden. Daarnaast wordt kennis overgedragen op welke wijze werknemers hun eigen duurzame inzetbaarheid kunnen bevorderen, zodat ze gezond en gemotiveerd volop mee blijven doen in het arbeidsproces.

10. Workshop verkennen mogelijkheden optimaliseren van arbeidstijden
Management, HR en OR worden gezamenlijk geïnformeerd over mogelijkheden voor gezond en flexibel werken. Hier komen de  meest recente inzichten in organiseren van werktijden aan de orde met oog voor zowel flexibiliteit als duurzame inzetbaarheid.

11. Maatwerk advies
Vanzelfsprekend kan AWVN u ook op maat adviseren. Na een intake volgt er een voorstel dat bij uw situatie past. Dat kan bestaan uit bovengenoemde bouwstenen maar kan ook los hiervan een maatwerkadvies en plan van aanpak zijn.

Subsidie
In het kader van bovenstaande activiteiten ontvangt u een advies met een implementatieplan. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de advieskosten. Enkel de directe kosten van de adviseurs (gemaakt binnen de vastgestelde projectperiode) zijn subsidiabel. Het project mag hoogstens 12 maanden duren vanaf goedkeuring van de subsidieaanvraag.
De subsidie geldt voor adviestrajecten tussen de € 14.000,- en € 20.000,-.

Aanvragen subsidie
Voor het aanvragen van de subsidie kunt u gebruik maken van het subsidieadviesbureau Oude Avenhuis & van Dijk B.V. Speciale afspraak voor AWVN-leden is dat zij voor € 1.000,- excl. BTW de aanvraag van deze subsidie voor u kunnen verzorgen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl. Zij zorgen ervoor dat u in contact komt met een ervaren adviseur duurzame inzetbaarheid.