Regionaal Sociaal Akkoord startsein pilot ‘regio regelluw'

24-01-2014

Begin deze week tekenden partijen in de regio IJssel-Vecht een Regionaal Sociaal Akkoord.

De ondertekening vormde de aftrap voor de pilot ‘regio regelluw’, die werkgeversvereniging AWVN samen met VNO-NCW Midden, MKB-Regio Zwolle en De Normaalste Zaak de komende maanden uitvoert. In deze pilot wordt een nieuw regelluw kader ontworpen voor de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking en wordt de werking daarvan beproefd en geëvalueerd.
In het Regionaal Sociaal Akkoord spreken ondernemers af in vier jaar tijd 1.000 (leerwerk)banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze 1.000 (leerwerk)banen komen voort uit de landelijke afspraken om 100.000 banen te creëren de komende jaren. Onderwijs en gemeenten zullen hiervoor de randvoorwaarden scheppen om dit mogelijk te maken.
De uitvoering het Regionaal Akkoord is in handen van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (afgekort RPA) IJssel-Vecht. Het RPA is een samenwerkingsverband van overheid, ondernemers en onderwijs in de regio.

Pilot ‘Regio Regelluw’

In de pilot Regelluw zal eerst in gesprekken met 25 werkgevers duidelijk moeten worden waar de problemen zitten om vervolgens met mogelijke oplossingen te komen. Deze worden dan vervolgens toegepast en uitgevoerd in de regio Zwolle onder een vijftigtal bedrijven.

Quotum

De pilot ‘regio regelluw’ is één van de drie landelijke pilots, die AWVN met De Normaalste Zaak, VNO-NCW en andere partners uitvoert. Het doel is om het voor werkgevers eenvoudiger en aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en hun talenten op een goede manier te benutten. Dit om de afspraak te realiseren die in het Sociaal Akkoord is vastgelegd - op termijn 100.000 banen voor deze groep creëren. Op deze manier kan het quotum achterwege blijven, dat werkgevers verplicht op straffe van een boete 5% van het personeel te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap.