Rust, ruimte en implementatie

15-09-2015

Eerste reactie van AWVN op de plannen zoals vandaag gepresenteerd in het kader van Prinsjesdag 2015.

Om te beginnen verdient het kabinet een compliment. In de meer recente parlementaire geschiedenis is het halen van een derde Prinsjesdag geen vanzelfsprekendheid meer. Daarmee draagt dit kabinet niet alleen bij aan het opkrikken van de gemiddelde levensverwachting van een Nederlandse regering, maar heeft het ook de stabiliteit gebracht waar Nederland dringend behoefte aan had.

Het is goed om te constateren dat na jaren van negatieve berichtgeving de meeste seinen nu eindelijk op groen lijken te staan. Het economische herstel wordt niet langer alleen door de export, maar nu ook door toenemende investeringen en binnenlandse consumptie gedragen. Het is te hopen dat de CPB-ramingen volgend jaar in hoge mate werkelijkheid worden.

Daarnaast is de koopkrachtverbetering één van de belangrijkste ontwikkelingen dit jaar. Na jaren van stagnatie of zelfs vermindering, verdienen mensen weer wat vooruitgang. Dit vormt een belangrijke bijdrage aan het verder aanslingeren van vooral de binnenlandse economie. Geen enkele groep gaat er op achteruit en werken loont dit jaar echt. De combinatie van economische groei, verantwoorde lastenstijging en positieve koopkrachtontwikkeling duidt wat dat betreft op een jaar waarin Nederland voor het eerst weer stappen kan zetten naar een gedegen ontwikkeling waar iedereen van mee kan profiteren.

Dat wil niet zeggen dat de coalitiepartners zich bij dezen al op de verkiezingscampagne kunnen gaan richten. Er is nog altijd sprake van een schrikbarend hoge (structurele) werkloosheid, waarbij vooral bepaalde groepen ouderen en jongeren zich in hoge mate van de arbeidsmarkt af bewegen. Werkgevers zien ook hun verantwoordelijkheid in het verder opwarmen van de banenmotor. AWVN verwelkomt in dat kader dan ook de Lage Inkomens Voordeelregeling (LIV) die het voor werkgevers goedkoper maakt om werknemers in lagere salarisschalen aan te nemen. Daarmee is het probleem echter nog niet opgelost. De hoge werkloosheid onder ouderen dwingt tot verder nadenken over manieren waarop deze groep mensen de aansluiting op de arbeidsmarkt kan hervinden.

Enerzijds is het bewonderenswaardig dat het kabinet erin geslaagd is veel ‘heilige huisjes’ aan te pakken die rijp waren voor renovatie. Anderzijds kan het tempo waarmee wetten door het parlement zijn geloodst ten koste gaan van de nauwkeurigheid, met implementatieproblemen als gevolg. Bedrijven hebben nu in elk geval behoefte aan rust en ruimte om nieuwe regelgeving op een zo goed mogelijke manier een plek te geven. Dat vraagt ook flexibiliteit van een oplettend kabinet, dat bereid moet zijn mee te blijven praten én handelen wanneer zich (te) grote hobbels voordoen. Er is vooralsnog alle reden om aan te nemen dat dit zal lukken.

CAO-INFO-PRINSJESDAG-GROTEN.pngOp het AWVN-kanaal op YouTube vindt u een kort vraaggesprek met Gerard Groten, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN, over de Rijksbegroting 2016.


• Link naar tekst Troonrede
• Link naar de verschillende Prinsjesdagstukken
• Het CPB publiceerde de Macro Economische Verkenning 2016. Download deze publicatie