Pensioencommunicatie

05-03-2015

De Tweede Kamer steunt unaniem het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de pensioencommunicatie te verbeteren door deze meer aan te sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden. Het voorstel beoogt mensen een persoonlijk totaaloverzicht van hun pensioen te bieden. Naar verwachting zal de verdere parlementaire behandeling leiden tot inwerkingtreding van de wet per 1 juli.
Op 19 maart organiseert AWVN een voorlichtingsbijeenkomst over het wetsvoorstel in Vianen.

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn als volgt.
• Bij aangaan van arbeidsovereenkomst blijft de werkgever verantwoordelijk voor de communicatie over pensioenregeling maar laat die door pensioenuitvoerder realiseren. De ‘startbrief’ wordt vervangen door eenvoudiger melding (kenmerken van de regeling en mogelijke ‘life events’; art. 21 PW:). Daarnaast is er sprake van een verzwaring; ook een vrijwillige pensioenregeling moet vooraf worden gemeld, inclusief de te bereiken pensioenniveaus in drie scenario’s.
• Het uniform pensioenoverzicht (UPO) wordt beperkt. De te bereiken pensioenniveaus hoeven niet meer te worden opgegeven. Dit gaat gerealiseerd worden in het pensioenregister (art. 51). UPO’s moeten verwijzen naar het pensioenregister en naar de website van de pensioenuitvoerder zelf. Een pensioenuitvoerder moet echter wel een opgave doen van reglementair te bereiken pensioenniveaus als een deelnemer er om vraagt; het UPO moet op die mogelijkheid van art. 46 lid 1 wijzen (art. 38 en art. 48).
• De frequentie van de verzending van UPO’s naar inactieven gaat omhoog van eens per vijf naar eens per drie jaar. Voor gepensioneerden wordt dat verplicht jaarlijks.
• Informatie mag voortaan digitaal, mits de deelnemer vooraf schriftelijk zijn toestemming geeft. Die mag daar overigens jaarlijks op terugkomen.
• Algemene eisen die aan pensioeninformatie worden gesteld, zijn: correct, duidelijk, evenwichtig, tijdig, aansluitend bij persoonlijke informatiebehoefte. Dit zijn nogal open normen.
• Er volgt nog de verdere invulling en normering in lagere regelgeving. De koepels van pensioenuitvoerders (de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars) zullen ongetwijfeld verdere praktische invulling gaan geven. Ook zijn er in de parlementaire behandeling de nodige amendementen aangenomen die de regering oproepen tot uitwerking van enkele onderdelen (o.a.: beschikbaarheid van informatie op websites, uniformering van weergeven van uitvoeringskosten door fondsen en verzekeraars, harmonisatie van de informatiekanalen).