Nulmeting banenafspraak eindelijk verricht

22-12-2014

UWV heeft de nulmeting voor de banenafspraak afgerond, zo blijkt uit een brief van de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2014.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 is afgesproken dat er voor mensen met een beperking 100.000 extra banen in de markt worden gecreëerd. De overheid heeft zich garant gesteld voor 25.000 extra banen. Om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk gaat om extra banen, wordt de voortgang van de banenafspraak gemeten ten opzichte van een nulmeting met peildatum 1 januari 2013. UWV heeft de nulmeting uitgevoerd op basis van een koppeling tussen bestanden van de doelgroep en de polisadministratie van UWV.

Omdat de staatssecretaris er in het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten van uitgaat dat een extra baan moet worden gezien als 25 uur per week, is het gemiddeld aantal verloonde uren van een baan voor iemand uit de doelgroep een belangrijke parameter.
Deze parameter is op basis van de polisadministratie berekend over het gehele kalenderjaar 2012. Door het gemiddelde aantal uren over een volledig kalenderjaar te berekenen, wordt er rekening mee gehouden dat mensen uit de doelgroep mogelijk niet het volledige kalenderjaar werkzaam (kunnen) zijn. Het is logisch om hiermee rekening te houden, omdat werkgevers bij een eventuele quotumheffing worden beoordeeld over het volledige kalenderjaar.
Uit de nulmeting blijkt dat 63.837 mensen uit de doelgroep werkzaam waren op 1 januari 2013. Het gaat daarbij om 65.509 inkomstenverhoudingen in de polisadministratie. Om de gemiddelde baan van iemand uit de doelgroep te berekenen, is gekeken naar het totaal aantal verloonde uren dat op jaarbasis is gewerkt in het vastgestelde aantal inkomstenverhoudingen.
Over heel 2012 betreft het in totaal 87.220.443 verloonde uren. De gemiddelde omvang van een baan van iemand uit de doelgroep bedraagt daarmee 87.220.443/65.509 = 1.331 uur per jaar. Dit staat gelijk aan 110,92 uur per maand en 25,50 uur per week. Het aantal van 25,5 uur per week zal voor de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten worden gehanteerd als de omvang van een baan voor iemand uit de doelgroep (in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel was 25 uur per week als aanname gehanteerd).

UWV heeft in de nulmeting vastgesteld hoeveel verloonde uren voor de personen die werkzaam zijn op 1 januari 2013 zijn opgegeven in de loonaangiftes van werkgevers in de maand december van 2012. Hierbij is onderscheid gemaakt naar formele werknemers en naar ingeleende werknemers.
Uit het onderzoek naar de verdeelsleutel voor de inleenverbanden blijkt uit een representatieve steekproef dat van de verloonde uren van de inleenverbanden 76 procent is gerelateerd aan de markt als inlenende sector en 24 procent aan de overheid. Deze verdeelsleutel wordt toegepast op het totaal aantal verloonde uren van de inleenverbanden zoals dat blijkt uit de nulmeting. Net zoals bij de nulmeting de stand van december 2012 geldt, zal ook bij de jaarlijkse beoordeling de stand gemeten worden over de maand december van het voorgaande kalenderjaar. Daarbij zal beoordeling plaatsvinden op basis van het aantal verloonde uren.
De nulmeting is de basis voor de eerste monitor in 2016 over het aantal gerealiseerde extra banen in 2015. De meting over de behaalde verloonde uren in december 2015 zal in het voorjaar van 2016 gereed zijn. De staatsecretaris wil kijken of, wanneer het doelgroepenregister operationeel is, in het derde kwartaal van 2015 een tussenstand kan worden gegeven.

AWVN  is blij dat de nulmeting nu eindelijk gehouden is. Het heeft erg lang geduurd voordat de nulmeting heeft plaatsgevonden. De resultaten van de meting zijn op zich helder. Vraag is wel of een meting over de maand december een voldoende betrouwbaar beeld geeft voor de vaststelling van het aantal uren op jaarbasis.
Opmerkelijk blijft dat door de keuze die in het wetsvoorstel  wordt gemaakt het aantal extra banen kan worden opgerekt. Afgesproken is dat er 125.000 extra banen zouden worden gecreëerd. Daarbij is niet bepaald dat deze banen een bepaalde omvang moeten hebben.  Door de eis dat een extra baan straks pas volledig telt als die 25,5 uur per week bedraagt tellen kleinere banen niet meer mee als baan, maar slechts als een deel van een baan. Deze nadere invulling van de banenafspraak pakt bijzonder onredelijk uit als de werknemer voor minder dan 25,5 uur gaat werken omdat hij vanwege zijn beperking gewoonweg niet in staat is 25,5 uur te werken. 

Jan Mathies       

Bijlage: Kamerbrief nulmeting