Leeftijdsonafhankelijk maken van arbeidsvoorwaarden: een half jaar later

Blog eigentijdse arbeidsvoorwaarden - denk mee over het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden!

Aan de cao-tafels komt het onderwerp vaak ter sprake, maar blijft het aantal concrete afspraken nog beperkt. Wat levert ‘naming & faming’ op?   

Vandaag heeft AWVN de tussenevaluatie cao-seizoen 2016 gepubliceerd. We tellen 203 2016-akkoorden en hebben de teksten daarvan doorgelicht. Uit onze analyses blijkt dat er een paar mooie afspraken zijn gemaakt die aansluiten bij het leeftijdsonafhankelijk maken van arbeidsvoorwaarden. Leeftijdsdagen voor oudere werknemers worden herverdeeld in extra vrije dagen voor alle werknemers. Het gaat om de cao van farmaceut Aspen Oss en om de twee cao’s van vloerproducent Forbo.

Ook noemenswaardig zijn de afspraken over vrijstelling van inconveniënte diensten op basis van leeftijd. Papierproducent Crown Van Gelder vindt het bijvoorbeeld “belangrijk dat de lasten van consignatie en overwerk over een grotere groep worden verdeeld, zodat het voor iedereen meer draagbaar wordt en de eigen deskundigheid van de medewerkers langer benut kan worden. Toenemende vergrijzing vormt een ernstig risico voor de consignatiebezetting en daarmee voor de continuïteit van Crown Van Gelder en komt teveel op de schouders van jongere medewerkers terecht. De medewerkers van 55 jaar en ouder die al vrijgesteld waren van consignatie, vaste reserve, overwerk (…) worden in 2016 op vrijwillige basis weer voor 50% ingezet in de roosters. Zij behouden hun eventuele bestaande vergoedingen en worden voor de extra belasting beloond volgens de reguliere cao-artikelen. In de betrokken afdelingen zal in werkoverleg met medewerkers gezocht worden naar passende oplossingen om de belasting van consignatie over alle medewerkers evenwichtig te verdelen. Partijen evalueren de uitkomsten in april 2016 en bezien of deze uitkomsten kunnen worden meegenomen in de roosters per 1 juli 2016.
Ook in de cao Metalektro en van AkzoNobel wordt de leeftijd waarbij de werknemer niet meer tot overwerk is gehouden verhoogd.
In de cao-Aspen Oss wordt de regeling dat een werknemer van 55 jaar of ouder kan aangeven niet meer in de nachtdienst geplaatst te willen worden “hervormd met ingang van 1 juli 2016 voor iedereen die in ploegendienst werkt. Een verbeterplan moet leiden tot beperking van het overwerk/consignatie tot het strikt noodzakelijke. Onderdelen van dit verbeterplan zijn onder andere het verbreden van de kennis plus het vergroten van de in te zetten groep in combinatie met een betere evaluatie van de oproepen. Daarnaast bepaalt een onderhoudsteam uiterlijk begin januari het maximaal aantal consignatie-diensten in dat jaar. Dit moet leiden tot het niet alleen verminderen van het aantal consignatiediensten maar ook tot het verlichten van de consignatielast. Met het bovenstaande is de gehele 50+ regeling vervallen per 1 juli 2016."

Kortom: we zien tot nu toe enkele aansprekende voorbeelden van het ombouwen van ontziemaatregelen. Wellicht is het aantal nog bescheiden, maar het begin is er. We gaan nu onderzoeken wat cao-partijen die er wel in slagen anders doen dan cao-partijen die er niet in slagen.
Tegelijkertijd heeft een aantal van u ons uitgenodigd om verder te praten over recente ervaringen. Hartelijk dank daarvoor en we komen er graag op terug!
Zodra we ons hebben verdiept in alle ervaringen, melden we de resultaten bij u als bloglezer.

Laurens Harteveld, senior beleidsadviseur. Reageren? Mail naar l.harteveld@awvn.nl.