Arbeidscontract voor de duur van een project?

In dit weblog informeren de advocaten en juristen van AWVN u geregeld over de meest actuele arbeidsrechtelijke ontwikkelingen.

blog-352.png Het is mogelijk om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd overeen te komen. Voorts is het mogelijk om een arbeidsovereenkomst te sluiten voor de duur van een project. Aan zo’n projectovereenkomst zitten wel de nodige haken en ogen. ESTHER-VD-BERGH-SITE.pngDaarom is het goed om voor het afsluiten van dergelijke overeenkomsten juridisch advies in te winnen. Dit wordt bevestigd in het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 24 januari 2017.

Esther van den Bergh, AWVN-advocaten,
3 februari 2017

In deze zaak werd de overeengekomen projectclausule niet toelaatbaar geacht, met alle gevolgen van dien voor de werkgever. Wat was er aan de hand?

De kwestie betreft negen castleden van Sky, de Musical, geproduceerd door Marco Borsato, John Ewbank en Robin de Levita, en hun werkgever. Omdat de kaartverkoop tegenviel, is besloten om na drie maanden te stoppen met de productie van Sky. Sky beëindigde vervolgens de arbeidsovereenkomsten (zonder tussenkomst van een rechter of het UWV) door een beroep te doen op de projectclausule.
In de overeenkomst stond, kort gezegd, vermeld dat de arbeidsovereenkomst voortijdig zou kunnen eindigen zodra de productie stopt. In een aantal overeenkomsten stond voorts dat de vraag wanneer de laatste voorstelling zou plaatsvinden afhankelijk was van diverse externe factoren. Kernvraag in deze zaak: was de door Sky Nederland gebruikte (project)clausule in strijd met het gesloten stelsel van het ontslagrecht?

De werknemers vonden wel, omdat de producenten (te) veel invloed konden uitoefenen op het (vroegtijdige) einde van de productie. In Nederland kennen we een gesloten ontslagstelsel. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst alleen kan eindigen door opzegging door de werkgever na toestemming door het UWV, door ontbinding door de rechter, door overeenstemming over de beëindiging tussen partijen of door opzegging van de werknemer of door de dood van de werknemer.
In de rechtspraak is een uitzondering ontstaan op het gesloten ontslagstelsel, doordat is aanvaard dat in een arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat deze eindigt bij het intreden van een bepaalde ontbindende voorwaarde. Deze ontbindende voorwaarde mag niet in strijd zijn met het gesloten ontslagstelsel, zodat de Hoge Raad daaraan strikte voorwaarden heeft verbonden. De vraag of een ontbindende voorwaarde rechtsgeldig is overeengekomen en of daaraan werking toekomt, luistert derhalve zeer nauw.
Uitgangspunt is dat een ontbindende voorwaarde niet snel geldig is vanwege de bescherming van de werknemer in het algemeen. De kantonrechter die zich als eerste over de Sky-zaak boog, stelde vast dat deze vorm van beëindiging op basis van een projectclausule in dit geval was toegestaan. De rechter woog daarbij de ‘bijzondere’ omstandigheden van de (theater)branche mee. Het einde van de overeenkomst was de dag na de laatste voorstelling. Dat was volgens de rechter een objectief bepaalbare dag.

Het Gerechtshof Amsterdam was het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en stelde de werknemers in het gelijk. Het Gerechtshof heeft in deze zaak geoordeeld dat Sky zich door de formulering van de projectclausule een ruime interpretatievrijheid heeft toegemetenm waardoor deze clausule niet past in het systeem van het ontslagrecht. De bepaling geeft aan Sky diverse keuzemogelijkheden inzake het al dan niet in vervulling laten gaan van de projectclausule. Het einde van de arbeidsovereenkomst is daarom afhankelijk van de subjectieve waardering door Sky. Dit is in strijd met de preventieve toetsing van een ontslaggrond door een rechter of het UWV.
Daarbij is ook van betekenis, aldus het Gerechtshof, dat het voor de werknemers vooraf niet kenbaar was op basis van welke externe factoren de productie zou stoppen. De werknemers hebben daarom recht op doorbetaling van hun salaris tot de einddatum van de overeenkomst. Sky had namelijk wel een absolute einddatum opgenomen in de overeenkomst, zodat de werknemers slechts aanspraak konden maken tot loondoorbetaling tot 31 januari 2017.

Dit arrest benadrukt nogmaals dat ook bij een projectovereenkomst het einde van een project objectief bepaalbaar moet zijn en niet afhankelijk mag zijn van de wil van de werkgever. In een arbeidsovereenkomst moet voorts voldoende duidelijk bepaald zijn welk project het betreft, wanneer deze (van rechtswege) eindigt en van welke (externe) factoren dit afhankelijk is.

Voor advies of het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project, kan AWVN-advocaten u ondersteunen.