Home / Vraag van de week

Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnEen ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsongeval? 

De werkgever is verplicht om de ruimtes waarin en de materialen waarmee werknemers hun werkzaamheden verrichten zodanig in te richten en te onderhouden dat voorkomen wordt dat tijdens het werk ongelukken gebeuren en werknemers schade lijden (artikel 7:658 lid 1 BW). Daarnaast dient de werkgever werknemers bewust te maken van eventuele gevaren die bij het werk komen kijken en hen duidelijk te instrueren hoe hiermee om te gaan. Deze verplichting voor de werkgever wordt ook wel de zorgplicht genoemd.

Als een werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden toch betrokken is bij een ongeval en schade lijdt, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor die schade. Als de werkgever echter kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, is hij niet aansprakelijk. De werkgever dient wel zelf te bewijzen dat hij de verplichtingen zoals genoemd in artikel 7:658 lid 1 BW is nagekomen. Daarnaast kan de schade in belangrijke mate zijn veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van bewuste roekeloosheid is sprake als de werknemer direct vóór het ongeval zich ervan bewust is dat zijn gedrag roekeloos is. In de rechtspraak wordt echter bijna nooit aangenomen dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.